Region Östergötland

Läkemedel - subvention och förskrivning

Migrationsverket subventionerar läkemedel för vård som inte kan anstå och läkemedel för asylsökande barn under 18 år. Information om vad som ingår i hittar du på Migrationsverkets webbplats:  Migrationsverket - om läkemedelssubvention 

Sammanfattning av Migrationsverkets subventioner:

  • Asylsökande har rätt till subvention av läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen (F), och ska betala en egenavgift på 50 kronor för recept förskrivna vid samma tillfälle av samma förskrivare. Asylsökande barn under 18 år betalar ingen egenavgift.
  • Uttaget på receptet får gälla högst tre månaders förbrukning. Om receptet har flera uttag med tre månader per uttag, får ett nytt uttag ske tidigast två månader efter första uttaget.
  • Om den asylsökande har recept från flera olika förskrivare eller från samma förskrivare men vid olika utskrivningstillfällen, ska ytterligare 50 kronor betalas per förskrivare och utskrivningstillfälle.
  • För att subventionen ska gälla måste personen vid köptillfället kunna visa upp ett giltigt LMA-kort.
  • Högkostnadsskyddet gäller inte asylsökande.

I Östergötland har vuxna asylsökande även rätt till vård som kan anstå och läkemedel på samma villkor som länets invånare. För läkemedel som förskrivs för vård som kan anstå gäller samma högkostnadsregler som för personer folkbokförda i Östergötland. Det är hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland som står för denna subvention. Kostnaderna för dessa läkemedel måste dokumenteras manuellt av apoteken.

Beroende på om vården kan anstå eller inte är det olika förfaringssätt kring hur fakturering ska ske.

Patient Vård Kostnader för läkemedel i läkemedelsförmånerna Märkning på recept
Asylsökande vuxen
Vård som inte kan anstå    50 kr.
Överskjutande belopp faktureras Migrationsverket.
Asylsökande (50 kr, Migrationsverket)
Vård som kan anstå Samma avgifter som för länsinvånare, "högkostnadsregler".
Överskjutande belopp faktureras hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland.
Asylsökande (”högkostnadsregler”, Region Östergötland)
Asylsökande barn
Vård som inte kan anstå Ingen avgift. Beloppet faktureras Migrationsverket. Asylsökande barn (Migrationsverket)
Vård som kan anstå Ingen avgift. Beloppet faktureras Migrationsverket. Asylsökande barn (Migrationsverket)
 

Från 1 januari 2016 är läkemedel inom läkemedelsförmånen kostnadsfria för barn under 18 år.

Vad är vård som inte kan anstå?
Vad som ska räknas som vård som inte kan anstå måste alltid avgöras i det enskilda fallet av den behandlande läkaren, tandläkaren eller annan ansvarig vårdpersonal. På Socialstyrelsens webbplats finns vägledning och länkar.

Förskrivning och märkning av recept

E-recept kan skrivas med F-nummer och måste då adresseras till ett specifikt apotek. Även pappersrecept och telefonrecept kan användas. Förskrivaren verifierar patientkategori och vårdtyp genom märkning i fältet ”Särskilda upplysningar” enligt tabellen ovan. Arbetsplatskod och förskrivarkod ska alltid finnas med.
Förmånstyp: U, utan förmån