Region Östergötland

Smittsamma sjukdomar och flyktingar

Folkhälsomyndigheten ger stöd till regioner, landsting och kommuner när det gäller till exempel smittrisker, hälsoundersökningar och vägledning om hälsoskyddstillsyn av boenden.

Folkhälsomyndigheten har utrett om den nuvarande flyktingtillströmningen innebär en ökad risk för spridning av smittsamma sjukdomar till befolkningen i Sverige. Den samlade riskbedömningen visar att det är låg risk för spridning av infektionssjukdomar till befolkningen kopplat till att många människor nu reser till Sverige för att söka skydd.

Flyktingarna själva kan vara mer utsatta för risk för olika smittsamma sjukdomar och det är därför viktigt att de erbjuds hälsoundersökningar så att de får tillgång till exempelvis vaccinationsskydd, rådgivning eller medicinsk behandling.

Folkhälsomyndighetens webbplats finns samlad information om flyktingsituationen i Sverige. 

Smittskydd i Östergötland
är en länsövergripande myndighet i Region Östergötland som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen.

Smittskydd Östergötlands webbsidor.

Vårdhygien Östergötland är en länsövergripande resurs för sjukhus, vårdcentraler, folktandvård och kommunal verksamhet som arbetar med att förebygga vårdrelaterade infektioner hos patienter/vårdtagare och vårdpersonal. Målet är att förhindra smittspridning inom vården så att infektionerna blir så få som möjligt.

Vårdhygien Östergötlands webbsidor.


Direktlänkar till dokument och riktlinjer inom området Smittskydd

Hygienråd för minskad smittspridning i verksamheter utanför vården

Frågor och svar om smittsamma sjukdomar och flyktingar på boenden

Fakta om tuberkulos

Riktlinje - hälsoundersökning för nyanlända med avseende på smittsamma sjukdomar  (innehåller även information om provtagning för tuberkulos)

Riktlinjer för handläggning av skabb och löss (inklusive handläggning på flyktingboende)