Region Östergötland

Förskrivningsinformation

Hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation, kognition mm förskrivs efter att en medicinsk behovsbedömning har gjorts. Det är framför allt arbetsterapeuter och sjukgymnaster som förskriver hjälpmedel.

Vid förskrivning av hjälpmedel ska "Regelverk för hjälpmedelsförskrivning", alltid följas. Förskrivning görs utifrån fastställt hjälpmedelssortiment.

Länets hjälpmedelskonsulter har i uppdrag att fatta beslut om vem som kan få förskrivningsrätt för hjälpmedel.

Kommun/Region Östergötland anordnar, i samverkan med hjälpmedelsleverantör, flera gånger per år en introduktionsutbildning som alla nya hjälpmedelsförskrivare ska gå. Förskrivarna ska även genomföra Socialstyrelsens webbutbildning för hjälpmedelsförskrivare.