Region Östergötland

Förskrivningsinformation

Hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation, kognition mm förskrivs efter att en medicinsk behovsbedömning har gjorts. Det är framför allt arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter som förskriver hjälpmedel.

Vid förskrivning av hjälpmedel ska "Regelverk för hjälpmedelsförskrivning", alltid följas. Förskrivning görs utifrån fastställt hjälpmedelssortiment.

Länets hjälpmedelskonsulter har i uppdrag att fatta beslut om vem som kan få förskrivningsrätt för hjälpmedel.

Kommun/Region Östergötland anordnar, i samverkan med hjälpmedelsleverantör, flera gånger per år en introduktionsutbildning som alla nya hjälpmedelsförskrivare ska gå. Förskrivarna ska även genomföra Socialstyrelsens webbutbildning för hjälpmedelsförskrivare.