Region Östergötland

Hjälpmedelspolicy

 

 

 

                    

       Hjälpmedelspolicy för                                          
       Region Östergötland och länets kommuner

 Det finns en gemensam hjälpmedelspolicy för Region östergötland och länets kommuner som beskriver huvudmännens synsätt och viljeinriktning kring hjälpmedel.

Hälso- och sjukvårdslagen § 3b och §18b, lagen om medicintekniska produkter och arbetsmiljölagen reglerar de båda huvudmännens ansvar gällande hjälpmedel.

Huvudmännens synsätt och viljeriktning

För att säkerställa välfungerande vårdkedjor i övergången mellan olika sjukvårdshuvudmän ska förskrivningsprocessen utformas på ett patientsäkert samt kompetens- och kostnadseffektivt sätt.
Sjukvårdshuvudmännen förbinder sig att utarbeta de länsgemensamma regelverk och anvisningar som krävs för att åstadkomma en välfungerande och patientsäker tillämpning i samverkan. Ambitionen är att säkra en god och jämn kvalitet genom att också tillämpa arbetssätten gemensam förskrivarutbildning och gemensam kompetensutveckling. Upphandling ska i största möjliga omfattning vara gemensam.


Hjälpmedel ska ses som en integrerad del i vård och behandling och brukares erfarenheter ska tillvaratas.


Bärande principer skall vara närhet, kontinuitet och delaktighet samt § 2 i hälso- och sjukvårdslagen som bland annat säger:

  • att målet för hälso- och sjukvården, är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen
  • att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vård
  • att den skall vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patienternas behov av trygghet i vården och i behandlingen
  • att den skall vara lättillgänglig
  • att den skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet


Hjälpmedel skall tillhandahållas på sådant sätt att brukaren/patientens hela livssituation vägs in i bedömning, utprovning, anpassning och teknisk service. I möjligaste mån, skall detta ske så nära brukarens/patientens hem som möjligt. Personer med funktionsnedsättning skall ha möjlighet att kunna behålla hjälpmedlet genom hela vård- och behandlingskedjan samt vid flytt mellan länets kommuner.