Region Östergötland

Mötesanteckningar 2016-02-24

Mötesanteckningar från länsgemensamt Hjälpmedelsråd, onsdag den 24 februari 2016


 

Närvarande

Mona Krispinsson, ordf Hjälpmedelsrådet Region Östergötland
Gunilla Karlsson, HK östra länsdelen
Bente Björkman, HK västra länsdelen
Helena Druid, HK centrala länsdelen
Karin Ingbrant, MAR Norrköpings kommun
Erika Källman Lindblom, Enhetschef Finspång kommun
Ingrid Gidlund, verksamhetschef Linköpings kommun
Hans Carlsson verksamhetschef Mjölby
Malin Visell, MAR Linköpings kommun
Anne-Lie Rehnström, enhetschef Rörelse och Hälsa Region Östergötland
Victoria Granath enhetschef Habiliteringen i Linköping Region Östergötland


 

Anmält förhinder

Marie Samuelsson verksamhetsansvarig Rehab med klin US
Boel Eklund MAR kommunerna i västra länsdelen

 

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar 2015-12-01
LGVO 4 mars beslut om regelverk för hjälpmedelsförskrivning.
Länsbrukarrådet  flyttas till den 14 mars.

Sökväg till hjälpmedel webb:
Region Östergötland- Demokrati och insyn -Kommunsamverkan - Sakområdesamråd vård och omsorg- Hjälpmedel
http://www.regionostergotland.se/Demokrati-och-insyn/Kommunsamverkan-och-sakomradessamrad/Sakomradessamrad-vard-och-omsorg/Hjalpmedel/

 


2. Rapport och information om revidering av kap 4 i Hjälpmedelsguiden (bl.a avseende utomlänsvård, asylsökande, papperslösa)   
Se kap 4.7. 4.8 i regelverk för hjälpmedelsförskrivning samt i Hemsjukvårdsavtalet.
Tolkning av avtalet om utomlänsvård är olika i länen. Hjälpmedelskonsulterna har kontaktat jurister i regionen och även SKL och fått klarhet i hur avtalet tolkas för Östergötlands del. Viktigt att den som får en faktura på dessa hjälpmedel vet hur man skall tolka avtalet: betalar man så har förskrivningen accepterats. Vid frågor kontakta hjälpmedelskonsulterna. 

Brukare som önskar insatser av en vårdgivare inom länet och hjälpmedel från en annan vårdgivare utanför länet, diskuteras. Hjälpmedelsrådet anser att rehabilitering och hjälpmedel är samma vårdprocess och går inte skilja på.

Diskussion om kostnader i asylärenden:
Kommunerna har ansvar för nödvändiga hjälpmedel åt asylsökande enligt hemsjukvårdsavtalet. Faktura för arbetsinsats mm skickas till regionen som kan eftersöka pengarna av Migrationsverket.
Kap4.3  4.7 och 4.8 i Regelverket för hjälpmedelsförskrivning.


 
 
3. Ärenden till Länsbrukarrådet 14 mars  
Region Östergötlands Pensionärsråd (RPR) är ett samrådsorgan mellan pensionärsorganisationer och regionens folkvalda. Mona Krispinsson och Helena Druid var inbjudna till möte och informerade om hjälpmedelsförskrivning och egenansvar, informationsvägar mm. Diskussion om deltagande pensionärsorganisationer i Länsbrukarrådet, Mona bjöd in samtliga pensionärsorg 2014 och två organisationer anmälde representanter vid det tillfället (PRO och SKPF. Nu önskar även SPF ingå med en representant.

Förslag på punkter till Länsbrukarrådet:
• återkoppling hur det fungerar med Sodexo
• kompetenshöjning av Länsbrukarrådet om  prioriteringar ur ett Hälso-och sjukvårdsperspektiv 
• Inför nästa möte ska Länsbrukarrådet skicka in ärenden i god tid – skicka ut kallelse och minnesanteckningar lång tid innan samt påminnelse om att inkomma  med ärenden.
• Marie Brokvist på Prioriteringscentrum ska bjudas in till hjälpmedelsrådet/länsbrukarrådet för gemensam uppföljning av prioriteringsarbetet. Förslagsvis när Huvudmännen fattat beslut om regelverket.
• E-hälsa välfärdsteknologi 


 
4. Revidering av regelverket för hjälpmedelsförskrivning -lägesrapport
LGVO beslutar om regelverket den 4 mars och SSVO den 24 mars. Därefter skickas regelverket ut för beslut hos huvudmännen: HSN och de tretton kommunernas fullmäktige.
Förslag att nya regelverket för hjälpmedelsförskrivning är giltigt från och med 2016-11-01.

Helena, Bente och Gunilla svarar på frågor och synpunkter som inkommit till Länsbrukarrådet från Handikappföreningarna i Östergötland, via ordföranden Agneta Lindqvist (se bilaga)

 

5. Övrigt
Socialstyrelsen kommer inom kort ut med en kartläggning av hjälpmedelsverksamheten i Sverige. Ett ärende till nästa hjälpmedelsråd.

Malin tar upp frågan om prioriteringar: finns en inbjudan till prioriteringskonferens.
Beslutar att Hjälpmedelsrådet tar upp detta igen- en heldag i början på 2017( se dagens minnesanteckningar punkt 4)

Visningsmiljö i Motala - finns mer information:
http://www.motala.se/sv/Invanare/Stod-och-omsorg/Mojligheternas-bostad1/Mojligheternas-bostad/

Norrköping har en ny miljö på gång mer information kommer.
 
Nästa möte 
26 maj klockan 10.00–12.00, Regionhuset västra sammanträdesrummet plan 5
 
Höstens möten
28 september klockan 8:30- 12:00 Regionhuset
23 november klockan 10:00 -12:00 

Vid datorn Erika Källman Lindblom
Enhetschef Finspång kommun