Region Östergötland

Mötesanteckningar 2016-05-26

Mötesanteckningar från länsgemensamt Hjälpmedelsråd, onsdag 26 maj 2016


 

Närvarande

Mona Krispinsson, ordf Hjälpmedelsrådet Region Östergötland
Gunilla Karlsson, HK östra länsdelen
Bente Björkman, HK västra länsdelen
Helena Druid, HK centrala länsdelen
Karin Ingbrant, MAR Norrköpings kommun
Erika Källman, Lindblom, Enhetschef Finspång kommun
Ingrid Gidlund, verksamhetschef Linköpings kommun
Malin Visell, MAR Linköpings kommun
Anne-Lie Rehnström, enhetschef Rörelse och Hälsa Region Östergötland
Victoria Granath, enhetschef Habiliteringen i Linköping Region Östergötland
Marie Samuelsson, verksamhetsansvarig Rehab med klin US
Boel Eklund MAR kommunerna i västra länsdelen

 

Anmält förhinder

Hans Carlsson, verksamhetschef Mjölby, pensionerat sig

 

1. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte 2016-02-24
Regelverk för hjälpmedelsförskrivning ska tas beslut om i dagarna i de flesta kommunerna, klart i regionen. När Mona fått in alla protokoll skickar hon ett meddelande till hela Hjälpmedelsrådet.
Papperslösa: Diskussion om vad som är nödvändig vård, samt ersättningar för arbetstid inte bara hjälpmedel, säkerhet kring F-nummer. Hjälpmedelsrådet följer frågan. Minnesanteckningarna godkännes.

 

2.Reflektioner kring Socialstyrelsens rapport om Hjälpmedel i kommuner och landsting. En nationell kartläggning av regler, avgifter, tillgång och förskrivning
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20092/2016-4-1.pdf
Det finns goda förutsättningar för att få hjälpmedel förskrivna jämlikt över hela landet men det är ganska stora skillnader vad gäller jämlikhet i avgifter. Vissa skillnader ses i förskrivningar av hjälpmedelstyper, ålder och kön. Kompetensutveckling behövs inom regelverk för förskrivning och konsumentprodukter.
Östergötland finns inte med i öppna jämförelsedelen. En del frågor stämmer inte överens med hur vi har organiserat oss i Östergötland.
Kort dragning om kommittédirektiven för de tio uppdragen om hjälpmedel från regeringskansliet. Mona har dragit ut sammanfattningen, diskussion. Delrapport kommer troligen i juni 2016.

 

3. Ärenden till Länsbrukarrådet 24:e oktober
Förra mötet 14 mars, se minnesanteckningar.
Till nästa hjälpmedelsråd 28 september ska vi fundera på ett förslag till Länsbrukarrådet för representation till Hjälpmedelsrådet och Sortimentsgrupper. Önskemål från länsbrukarrådet och politiken. Kan vi erbjuda ett annat forum? Tänk fritt och nytt.
Prioriteringscentrum inbjudes till Länsbrukarrådet.

 

4. Lägesrapport från Avgiftsgruppen Hjälpmedel, rapport från Bente Björkman och Malin Visell
Yvonne Holm, utvecklingsstrateg i Motala kommun sammankallande, kommunrepresentanter deltar i denna grupp.
1.Uppföljning av avgifter i samband hemsjukvårdsreformen.
2.Uppföljning av avgifter inom hjälpmedelsområdet. De avgifter som finns har beslutats om i SSVO och LGVO. Idag finns avgifter på käppar, kryckkäppar samt flytt av fast installerade hjälpmedel och el-säng. För de avgifter som tas ut ska beslut tas i varje kommun på kommunfullmäktigenivå. Svårigheter att få in dessa avgifter i kommunernas avgiftssystem. Två möten finns inplanerade, måste vara klart och beslutat till regelverket träder i kraft 1 november.

 

5. Genomgång inför eftermiddagens styrgruppsmöte med Sodexo 
Östergötland finns inte med i öppna jämförelsedeler under övriga frågor.

 

6. Övriga frågor

  • Erika har med sig en synpunkt från en patient som önskar att el-skoter ska vara förskrivningsbart i Östergötland, personen vill att detta noteras och protokollförs.
  • Verksamhetschefen i Mjölby har gått i pension, Boel och Bente pratar med Motala och Mjölby och kommer överens med dem om ny deltagare till Hjälpmedelsrådet.
  • Habiliteringen i centrala länsdelen flyttar en del verksamhet och hjälpmedelsbudget till BUP. Det blir inte lika i länsdelarna, i öster och väster blir BUP förtroendeförskrivare på   
    HAB. Även privat utförare Psykiatripartners tillkommer och komplicerar processen. Fortsatta diskussioner och möte om detta, Helena deltar.
  • Seminarie på KTH om Ny teknik inom Äldreomsorgen. Mona har deltagit och berättar. Framöver ser man att vi i Sverige kommer att förflytta vården från sjukhus och särskilda  boenden till patientens hem. Bygga för framtidens vårdutmaningar och planera bostäder från grunden mm. För mer info Användarföreningen för ny teknik inom äldreomsorgen Josefina Syssner, LiU, inbjudes till Hjälpmedelsrådet framöver av Mona för att prata om nationell kvalitetspolicy. Inga Malmqvist, professor Chalmers, berättade om nybyggnation, hon kommer gärna ut och deltar i tex workshops.

7. Nästa möte 28 september

 

Vid datorn

Boel Eklund
MAR

Kommunerna i västra länsdelen