Region Östergötland

Mötesanteckningar 2016-09-28

Mötesanteckningar från länsgemensamt Hjälpmedelråd, onsdag den 28 september 2016

 

Närvarande

Mona Krispinsson, ordförande Hjälpmedelrådet Region Östergötland.
Gunilla Karlsson, HK östra länsdelen
Bente Björkman, HK värsta länsdelen
Helen Druid, HK Centrala länsdelen
Erika Källman Lindblom, enhetschef Finspång kommun
Ingrid Gidlund, verksamhetschef Linköpings kommun
Malin Visell, MAR ,Linköpings kommun
Anne-Lie Rehnström, enhetschef Rörelse och Hälsa Region Östergötland
Boel Eklund MAR, kommunerna i västra länsdelen
Bo Lundén, verksamhetschef Motala kommun (ny medlem i rådet)

 

Frånvarande Karin Ingbrandt, MAR, kommunerna i östra länsdelen 
Victoria Granath, enhetschef Habiliteringen i Linköping Region Östergötland  
Marie Samuelsson, verksamhetsansvarig Rehab med klin US


1. Föregående möte 26 maj
Nästan samtliga kommuner har fattat beslut om Regelverk för Hjälpmedelsförskrivning. 
På gång: Inbjudan av representant från Prioriteringscentrum till Länsbrukarrådet.

 

2. Laget runt om hjälpmedel och rehabilitering under semesterperioden
Centrala länsdelen Sommaren bättre än förra året. Fungerat i stort sett bra.
Östra länsdelen Inga vårdskador. Regionen har haft täta avstämningar avseende beläggningar för att nyttja befintliga vårdplatser i länet. På US finns vårdplaneringsteam från Linköpings kommun. Önskvärt med vårdplaneringsteam från flera kommuner. Vårdplanering på distans ska göras om möjligt. Skype är ett bra verktyg.
Västra länsdelen Trots färre vårdplatser har verksamheten i väster fungerat bra eftersom den dagliga styrningen medfört att alla länets vårdplatser använts, bland annat har en del patienter från väster haft möjlighet att komma till US.
Regionen Bristen på sköterskor har medfört att paramedicinare upplevt en minskad rehab potential under sommaren.


Sammantaget har vi klarat rehabuppdraget bra. God anda och bra samarbete. Vårdcentralerna har medverkat och tagit ett stort ansvar.

 

3. Rapport från avgiftsgruppen
Avgifter på hjälpmedelssidan har hanterats olika. LGVO och SSVO har därför tagit ett generellt beslut om avgifter inom ramen för det länsgemensamma regelverket för hjälpmedelsförskrivning. Nästa steg är att avgifterna beslutas i varje kommun. De få avgifter som finns, är att betrakta som serviceavgifter och ingår inte i kommunernas maxtaxa eller regionens högkostnadsskydd.

 

4. Omvärldsbevakning
Flera Regioner/landsting upplever skenande hjälpmedelskostnader och tvingas till kostnadskontroll bland annat genom förbud mot dubbelförskrivning och ett krav på beslutsstöd för prioritering på individnivå när hjälpmedel kostar mer än 2000 kronor.
I Östergötland har frågor om behov, kostnad och kvalitet genomarbetats under lång tid vilket utmynnat i prioriteringsarbete enligt den nationella modellen för prioriteringar inom Hälso- och sjukvård.


 

5. Regelverket ”När den ena handen..” 
En fråga har uppstått om privata vårdgivare omfattas av Regionens Regelverk.
Svar: Regionens regelverk gäller alla privata vårdgivare som Region Östergötland har avtal med.


 

6.  Inköp av hjälpmedel utanför kombinationslistan
En privat utförare vill använda sig av ett danskt företag som inte finns med i kombinationslistan vilket visade sig inte vara tillåtet.
Viktigt att vara uppmärksam på att produkterna är att betrakta som medicintekniska produkter.


 

7. Rapport från Hjälpmedelskonferens, tema hälsoekonomi, 20-21 september
Bra omvärldsbevakning.

Östergötland får positiv feedback för det länsövergripande regelverket och arbetet med bl.a. prioriteringar.

En ny förskrivarutbildning finns på Socialstyrelsens hemsida. Det har visat sig att knappt hälften av regionerna/landstingen/kommunerna har krav på förskrivarutbildning. Möjligt att Östergötland ska anamma Socialstyrelsens webkurs som ett komplement till vår egen  förskrivarutbildning. Webutbildningen har även inslag av ”vårdetiska konflikter” med diskussionsfrågor.

Det finns strömningar kring nationell styrning av regelverk även om inte nationella regelverk verkar vara aktuellt enligt den utredning som pågår.

En nationellt samfinansierad doktorandtjänst har instiftats av bl.a. Region Östergötland, en doktorand i hjälpmedel och välfärdsteknologi.

 

8. Brukarmedverkan Hur? Inför mötet med Länsbrukarrådet 24/10.
Önskemål från brukare att delta i sortimentsgruppsarbetet samt att ha representation i Hjälpmedelsrådet.
Enligt Regelverket för Hjälpmedelsförskrivning finns en beslutad struktur för brukarsamverkan - Länsbrukarrådet.
Det finns även lokal samverkan med intresseorganisationer.

Förslag

  • Hjälpmedelsrådet föreslår att vid nästa Länsbrukarråd ta upp frågan om förtydligande av information om Länsbrukarrådet på Region Östergötlands hemsida.
  • Genom att publicera brukarrepresentanternas kontaktuppgifter får deras medlemmar med närstående och anhöriga kännedom om vilka deras representanter är och till vem man kan framföra synpunkter.
  • Även minnesanteckningar från Länsbrukarrådets möten skulle kunna publiceras på Regionen Östergötlands hemsida.
  • En kartläggning av samverkansforum ska utföras och presenteras vid nästa Länsbrukarråd. Därefter kan en diskussion föras om vilka samverkansformer som saknas och vilka som bör fasas ut.
  • Ett annat förslag är gemensamma möten med Hjälpmedelsrådet och Länsbrukarrådet ett par gånger per år för gemensam kunskapsinhämtning.
  • Ytterligare förslag att framföra till Sodexo är att i sortimentsarbetet inför upphandling och utarbetandet av kravspecifikationer bjuda in erfarna förskrivare och erfarna hjälpmedelsanvändare att medverka.

9. Övrigt

  • Åsa Larsson Renadas bok "Vardagsteknik och äldre”, Studentlitteratur. Boken ska beställas till Hjälpmedelsrådets medlemmar.
  • ”Att vara gammal och leva på landsbygden  Äldres uppfattningar om vardagen och åldrandet” av Jan-Erik Hagberg inom forskningsprojektet Omsorgen om landsbygdens äldsta NISAL skrift 12 li.u.

Vid datorn Ingrid Gidlund
verksamhetschef Linköpings kommun