Region Östergötland

Mötesanteckningar 2016-11-23

Mötesanteckningar från länsgemensamt Hjälpmedelsråd, onsdag 23 november 2016


 

Närvarande

Bente Björkman hjälpmedelskonsult västra länsdelen
Helena Druid hjälpmedelskonsult centrala länsdelen, ingår även som sakkunnig och sekreterare Länsbrukarrådet
Ingrid Gidlund verksamhetsansvarig Linköpings kommun
Victoria Granath verksamhetsansvarig Habiliteringen i Region Östergötland
Karin Ingbrant medicinskt ansvarig för rehabilitering i Norrköpings kommun, ingår även som sakkunnig i Länsbrukarrådet
Gunilla Karlsson hjälpmedelskonsult östra länsdelen
Mona Krispinsson ordförande i Hjälpmedelsrådet och Länsbrukarrådet
Erika Källman Lindblom enhetschef Finspångs kommun
Bo Lundén verksamhetsansvarig Motala kommun
Anne-Lie Rehnström verksamhetsansvarig Rörelse och Hälsa i Region Östergötland sekreterare dagens möte
Malin Visell medicinskt ansvarig för rehabilitering i Linköpings kommun

 

Anmält förhinder

Boel Eklund medicinskt ansvarig för rehabilitering för kommunerna i västra länsdelen
Marie Samuelsson verksamhetsansvarig Rehabmedicinska kliniken US Linköping Region Östergötland

 

 1. Minnesanteckningar från föregående möte 160928
  Godkänns

 2. Information från Länsbrukarrådet 161024
  a) Representanterna från Handikapporganisationerna, HSO, som ingår i Länsbrukarrådet har framför synpunkter om utökad medverkan i det länsövergripande re-habiliterings och hjälpmedelsarbetet för att bidra med kompetens ur ett brukarperspektiv. HSOs förslag är att Hjälpmedelsrådet blir ett råd som består av både professionella och brukare.
  Ledningsgrupp vård och omsorg, LGVO, har informerats om HSOs synpunkter och ställer sig bakom utveckling av brukarmedverkan i berörda delar. Men för att erhålla bred kompetens bör samtliga organisationer i Länsbrukarrådet involveras. LGVO anser också att inga nya arenor/former för samverkan ska skapas utan arbetet bedrivs inom den organisation och struktur som huvudmännen nyligen beslutat om och finns beskriven i Regelverket för Hjälpmedelsförskrivning 2016-11-01.
  Hjälpmedelsrådet får uppdraget att påbörja utformning av ett förslag till utveckling av brukarmedverkan. Förslaget presenteras vid Hjälpmedelsrådets och Länsbrukarrådets nästa möte i början på 2017.

  b) Vid Länsbrukarrådets senaste möte beslutades att minnesanteckningar från Länsbrukarrådets möten samt kontaktuppgifter till brukarorganisationernas representanter i Länsbrukarrådet, ska publiceras på Regionens hemsida.

 3. Inventering av hjälpmedel och hjälpmedelskostnader för barn från 18 år med insatser från Habiliteringen.
  Habiliteringen kommer att implementera och tillämpa rutinen för uppföljning av de inventeringar som ska utföras i samband med att barnen fyller18 år och övergår till vuxenhabiliteringen. Uppföljning att rutinen är igång och fungerar kommer att stämmas av vid Hjälpmedelsrådets möte i maj 2017.

 4. Kartläggning av samverkansforum hjälpmedel
  En kartläggning är utförd avseende befintliga forum för brukarmedverkan/samråd. Ett tjugotal olika samråd finns på lokal/kommunal nivå och på länsövergripande nivå finns ett par tre
  former utöver Länsbrukarrådet. Hjälpmedelsrådet rekommenderar kommunerna att på sina hemsidor publicera sina befintliga forum/samråd samt kontaktuppgifter på representanter.  Hjälpmedelsrådets möten 2017:
  Onsdagen den 1/3 10-12
  Onsdagen den 3/5 10-12
  Onsdagen den 13/9 10-12
  Torsdagen den 16/11 10-12
vid datorn Anne-Lie Rehnström verksamhetsansvarig Rörelse och Hälsa i Region Östergötland