Region Östergötland

Mötesanteckningar 2017-03-01

Minnesanteckning från länsgemensamt Hjälpmedelsråd, onsdagen den 1 mars 2017, Habiliteringen Torkelbergsgatan 14 D Linköping


 

Närvarande

Bente Björkman hjälpmedelskonsult västra länsdelen
Helena Druid hjälpmedelskonsult centrala länsdelen, ingår även som sakkunnig och sekreterare Länsbrukarrådet
Victoria Granath verksamhetsansvarig Habiliteringen i Region Östergötland
Karin Ingbrant medicinskt ansvarig för rehabilitering i Norrköpings kommun, ingår även som sakkunnig i Länsbrukarrådet
Gunilla Karlsson hjälpmedelskonsult östra länsdelen
Erika Källman Lindblom enhetschef Finspångs kommun
Bo Lundén verksamhetsansvarig Motala kommun
Anne-Lie Rehnström verksamhetsansvarig Rörelse och Hälsa i Region Östergötland
Malin Visell medicinskt ansvarig för rehabilitering i Linköpings kommun
Marie Samuelsson verksamhetsansvarig Rehab. med .kliniken US Linköping

 

Anmält förhinder

Ingrid Gidlund verksamhetsansvarig Linköpings kommun
Mona Krispinsson ordförande i Hjälpmedelsrådet och Länsbrukarrådet

 

 1. Minnesanteckningar från föregående möte 161123
  Godkänns

 2. Tema hjälpmedel
  Gunilla Karlsson informerade från SKLs nätverk för hjälpmedelschefer där Gunilla Karlsson och Ingela Piirimets representerar Östergötland. Beskrev vad Tema hjälpmedel är utifrån den konferens i november som de deltog i. Tema hjälpmedel en tjänst via 1177 som gör att innevånare ska kunna se hjälpmedel i olika landsting. Utifrån patientlagen. Hjälpmedelsleverantör lägger in sina hjälpmedel i en webbkatalog och sedan kopplas det ihop med det som landstinget har i sitt regelverk. Utbudsplanering krävs. Östergötland och Gotland utbudar inget (utöver hörhjälpmedel), men nu diskuteras om även dessa län ska ansluta sig. Problem i Östergötland är standardprodukter. Hur och om vi ska delta är en fråga för LGVO. Beslutades i hjälpmedelsrådet att ta fram en sammanställning och presentera för LGVO. Underlag och förslag tas fram av hjälpmedelskonsulterna.

 3. Hjälpmedelsdagen 22:e september, information och diskussion
  Gunilla Karlsson informerade om nationella hjälpmedelsdagen, se hemsida myndigheten för delaktighet under nyheter 2017. Den nationella hjälpmedelsdagen firades första gången förra året, i år är den 23/9 en lördag, dagen avhålls i stället den 22/9. Det diskuterades om Östergötland ska uppmärksamma dagen i år. Ingela Piirimets planerarar öppet hus på Hjälpmedelscentrum, vilket rådet ställer sig positiv till. Frågan om aktiviter kommer på dagordning vid länsbrukarrådets möte den 6 mars. Diskuterades om visningsmiljöer i länet kan ha öppet hus. Hjälpmedelsrådet sprider information till länsdelarna om dagen och möjligheten att delta. Sker till chefer för rehabiliteringsorganisationen i kommunerna och regionen. Återkoppla till hjälpmedelskonsulter om vad som planeras. Varje enhet tar sedan ansvar för att föra ut information.

 4. Förskrivning av hjälpmedel vid Barnrehab US-information.
  Information gavs av Gunilla Karlsson. Ett nytt Barnrehab team har bildats inom öppen och sluten vård avseende nyskadade barn och ungdomar. Gäller inte så många barn per år. Frågan har kommit upp om kostnadsansvar för hjälpmedel. Marie Samuelsson och Victoria Granath undersöker vad som är sagt i samband med omorganisationen och återkommer till Gunilla med svar.

 5. Brukarmedverkan i hjälpmedelsrådet, uppdatering nuläge.
  Denna fråga utgår idag med anledning av att föredragande är sjuk. Boel Eklund informerar om att brukarorganisationer fått information om Nära vård och i samband med detta har frågan om att skapa focusgrupper med deltagande av brukarorganisationer kommit upp.

 6. Nya behov efter 1:e november – en uppdatering
  Ett nytt regelverk togs i bruk den 1 november. Hittills varit relativt liten förskrivning av produkter som kommit in i regelverket då det har tagit tid att få fram ett fastställt sortiment. Från och med den 3:e mars är det nu klart med sortiment och samtliga produkter kommer då att kunna beställas. Visning av de nya produkterna sker av Hjälpmedelscentrum vid tre tillfällen, datum kommer.

 7. Ärende till länsbrukarrådet den 6:e mars
  Ärendelistan till länsbrukarråd är klar, inga nya punkter toga upp vid dagens möte.

 8. Webbaserad nationell förskrivarutbildning SoS.
  Helena Druid informerade. Utbildningen består av flera olika moduler, utifrån profession och arbetsområde. Utbildningen tar ca 2½-3 timmar för förskrivare att göra och avlutas med ett kunskapstest, ett intyg kan skrivas ut när man har klarat kunskapstestet. Förslag att utbildningen införs som obligatorisk för nya förskrivare från hösten 2017.
  Hjälpmedelskonsulterna tar ansvar för processen kring detta och introduktionsutbildning. Denna SoS utbildning är ett komplement till sedvanlig introduktionsutbildning för nya förskrivare. Ambitionen är att utbildningen ska göras, om möjligt före, annars så fort som möjligt efter start av anställning.  Breddinförande för alla förskrivare diskuteras våren 2018. Regionens representanter har önskemål om att utbildningen läggs in i Region Östergötlands Kunskapsportal.
  Hjälpmedelsrådet står bakom utbildningen och att den bör vara obligatorisk för alla nya förskrivare samt rekommenderas för alla nuvarande förskrivare. Respektive chef får ta ställning till om den ska vara obligatorisk för befintliga förskrivare. Information via HK-info. Läggs till i utbildningspaketet för nyanställda.

 9. Övriga frågor
  Karin Ingbrant informerade om att en ny Hälso- och sjukvårdslag är på gång där vårdplan krävs även för rehabiliterings- och hjälpmedelsinsatser.
  Boel Eklund informerade om beslut av vissa avgifter på hjälpmedelsområdet i Ödeshögs kommun.

  Nästa hjälpmedelsråd: 3:e maj i Regionhuset
Vid datorn Bo Lundén
verksamhetsansvarig Motala kommun