Region Östergötland

Mötesanteckningar 2017-05-03

Mötesanteckningar från Länsgemensamt Hjälpmedelsråd, onsdag den 3 maj 2017 10.00 -12.00

 

Närvarande

Bo Lundén, verksamhetsansvarig Motala kommun
Erika Källman Lindblom, verksamhetsansvarig Finspångs kommun
Bente Björkman, hjälpmedelskonsult västra länsdelen
Marie Pernhage Billenius, verksamhetsansvarig Rehab väst
Marie Samuelsson, verksamhetsansvarig Rehabmedicinska kliniken US Linköping
Victoria Granath, verksamhetsansvarig Habiliteringen centrala länsdelen
Helena Druid, hjälpmedelskonsult centrala länsdelen, Hjälpmedelsrådets representant i Länsbrukarrådet
Mona Krispinsson, ordförande länsgemensamma hjälpmedelsrådet
Karin Ingbrant, MAR Norrköpings kommun, Hjälpmedelsrådets representant i Länsbrukarrådet
Gunilla Karlsson, hjälpmedelskonsult östra länsdelen
Malin Visell, MAR Linköpings kommun (sekreterare dagens möte)

 

Anmält förhinder

Karin Andersson, verksamhetsansvarig Kommunrehab Linköpings kommun
Boel Eklund, MAR kommunerna i västra länsdelen

 

 1. Presentationsrunda eftersom hjälpmedelsrådet har en ny representant.

 2. Ordförande redogör för utformning av och rutin för godkännande av minnesanteckningar från Länsgemensamma Hjälpmedelsrådet och Länsbrukarrådet: Minnesanteckningar ska vara kortfattade och där funktion lyfts fram istället för namn. Mötessekreterare skickar utkast på minnesanteckningar till ordförande, vilken justerar och skickar ut dessa till Hjälpmedelsrådets medlemmar. Medlemmarna har fem dagar på sig att inkomma med eventuella synpunkter till ordförande, därefter godkänns dessa indirekt.

  Minnesanteckningar hittar ni här: http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Patientinformation/Hjalpmedel-och-handikappservice/Hjalpmedelsforskrivning/Hjalpmedelsrad/

 3. Kvarstående punkter från föregående möten:

  -  Punkt 4 från möte 2017-03-01
  Information om nystartade BarnRehabteamet vid US, Linköping, som har fått konsekvenser vad gäller kostnaden för hjälpmedel vid förskrivning av hjälpmedel från BarnRehab.
  Hjälpmedelskonsult ger en kort lägesrapport. Diskussion kring behov av rutin för säkerställande av hjälpmedelshantering och kostnadsansvar när nya verksamheter startas och där hjälpmedelsförskrivning kan bli aktuellt.
  Vidare diskuteras behov av rutin för att säkerställa att kostnad för förskrivna hjälpmedel styrs till Habiliteringen i respektive länsdel, i samband med att BarnRehabteamet skickar remiss till Habiliteringen.
  Beslut:
  Ordförande ger information om ovanstående på nästkommande möte i LGVO:s arbetsutskott.
  Hjälpmedelskonsulterna gör i samverkan med Habiliteringen ett utkast på rutin/arbetsgång som stäms av med berörda chefer för BarnRehabteamet.

  - Punkt 5 från möte 2017-03-01
  Brukarmedverkan i Hjälpmedelsrådet, lägesrapport (Ordförande)
  Brukarrådet har inkommit med förslag till Hjälpmedelsrådet på brukarmedverkan i detsamma. Ordförande har fört förslaget vidare till såväl SVO som LGVO, vilka är positiva till brukarmedverkan inom befintlig struktur. Sedan föregående möte med Länsbrukarrådet har en utökad medverkan åstadkommits i Sodexos sortimentsarbete. 

  - Punkt 3 från möte 2016-10-12
  Hjälpmedelskostnader för barn över 18 år som får insatser från Habiliteringen
  Hjälpmedelskonsult och verksamhetsrepresentant från Habiliteringen redogör för den rutin som finns gällande betalstyrning för hjälpmedel inför 18 årsdagen, då kostnadsansvaret för hjälpmedlen övergår till respektive kommun. Inför övergången ska en hjälpmedelsinventering ha gjorts och eventuella åtgärder ska ha genomförts (återlämning/avslut av hjälpmedel).
  En uppföljning visar att rutinen inte har följts fullt ut. Sedan frågan avhandlades på mötet 2016-10-10 har fler inventeringar utförts, dock inte alla. Diskussion om Habiliteringen ska stå för hjälpmedelskostnaden till dess inventering är utförd.
  Beslut:
  Från och med 1 augusti 2017 fakturerar respektive kommun Habiliteringen för hjälpmedelskostnader avseende de 18-åringar som man inte har fått färdiga inventeringsunderlag på. Hjälpmedelskonsulterna tar fram underlag för fakturor i sina resp. länsdelar.

 4. Med anledning av att MAR i Norrköpings kommun, avslutar sin tjänst
  beslutas att vederbörandes efterträdare efterträder denne i såväl det Länsgemensamma hjälpmedelsrådet som Länsbrukarrådet.

 5. Hjälpmedeskonsult från västra länsdelen utses som ytterligare representant i Länsbrukarrådet.

 6. Ordförande lyfter frågan om Östergötlands medverkan på Tema hjälpmedel www.1177.se
   Diskussion kring för och nackdelar kring medverkan samt vem som i så fall ska utföra uppdraget. Vidare diskuteras svårigheten med att produktinformationen inte stämmer överens med Östergötlands upplägg med standard- och basprodukter.
  Beslut: Att föreslå till LGVO att uppdraget om utbudsplanering ska ges till länets hjälpmedelsleverantör Sodexo

 7. Info (ordförande och hjälpmedelskonsult)
  Ett förslag om förskrivningsbara fritidshjälpmedel har inkommit till Hälso- och sjukvårdsnämnden från Handikappföreningarna i Östergötland. Detta med anledning av Region Östergötlands kampanj ” Sätt Östergötland i rörelse”. Enligt förslaget skulle detta skapa möjligheter för personer med funktionshinder att utöva friskvård och prevention på lika villkor som för övriga befolkningen. Länsbrukarrådet har ställt sig positiva till förslaget.

 8. Information om ärende till Länsbrukarrådet den 18 maj.


Nästa Hjälpmedelsråd: 13 september kl.10.00-12.00 och 16 november  kl.10.00-12.00

 

Vid datorn Malin Visell
MAR Linköpings kommun