Region Östergötland

Mötesanteckningar 2017-11-16

Mötesanteckningar från länsgemensamt Hjälpmedelsråd, torsdagen den 16 november, Västra sammanträdesrummet Regionhuset i Linköping


 

Närvarande:


Erika Källman Lindblom, enhetschef och verksamhetsansvarig Finspångs kommun
Helena Druid, hjälpmedelskonsult centrala länsdelen, Hjälpmedelsrådets representant i Länsbrukarrådet
Bente Björkman, hjälpmedelskonsult västra länsdelen
Gunilla Karlsson, hjälpmedelskonsult östra länsdelen
Viktoria Granath, verksamhetsansvarig Barn och ungdomshabiliteringen centrala länsdelen
Mona Krispinsson, ordförande länsgemensamma hjälpmedelsrådet
Bo Lundén, verksamhetsansvarig Motala kommun
Marie Donlau, MAR Norrköpings kommun, Hjälpmedelsrådets representant i Länsbrukarrådet
Malin Visell, MAR Linköpings kommun
Boel Eklund, MAR kommunerna i västra länsdelen
Marie Samuelsson, verksamhetsansvarig Rehabmedicinska kliniken

 

1. Presentationsrunda med kort information om Hjälpmedelsrådets uppdrag och historik


2. Minnesanteckningar från 170913 godkänns


3. Hjälpmedelsutredningens betänkande
Remisstiden gick ut 26/10 och beslut inväntas


Nyheter:

 • Specialpedagogiska myndigheten fick uppdrag att angående kognitivt stöd
 • Statsbidrag för komplettering av elevhälsan med arbetsterapeuter och fysioterapeuter
 • Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram jämförande statistik
 • Socialstyrelsen ska ta fram förslag på hur skola och vård ska samarbeta och fördela ansvaret
 • Hjälpmedel ska ingå i högkostnadsskyddet
 • Nej till ”Fritt Val”
 • MAR ska finnas i varje kommun
 • MSB Myndigheten för delaktighet ska bevaka fritidshjälpmedel och välfärdsteknik
 • SBU Kartlägga kunskapsläget och inventera forskning

4. Hjälpmedelskonsulterna informerar

 • Brukarmedverkan utvecklas inom sortimentsgruppsarbetet – ex sortimentsgrupp Aktiv Rullstolar
 • Ökat behov av förskrivarutbildning på grund av ökad rörlighet hos förskrivarna (utökning med ett tillfälle i december). Kompetensen upplevs försämrad avseende förskrivning och hjälpmedelsfrågor. Bo Lundén tar med frågan till rådet för verksamhetsförlagd utbildning, VFU.
 • Den årliga Hjälpmedelskonferensen var mycket givande. Bland annat informerade Socialstyreslen om ett bra diskussionsmaterial utifrån etiska aspekter och ett infoblad kommer i januari 2018.

5. Hjälpmedelsavtalet
Avtalet går ut 2020. Bör redan nu fundera på uppföljning och eventuell förlängning, vilket LGVO ska informeras om. Avtalet behöver utvecklas och kraven tydliggöras från styrgruppen.


6. Övrigt

 • Klagomål och synpunkter som rör hjälpmedel ökar till patientnämnden. Beslut att patientnämnden bjuds in till Hjälpmedelsrådet. Viktigt också med kompetens och mentorskap för nya medarbetare. Socialstyrelsens förskrivarutbildning ska genomgås av alla nyanställda förskrivare.
 • Förslag på mötestider för 2018
  8 mars
  24 maj
  27 september
  29 november


Vid anteckningarna    Marie Samuelsson