Region Östergötland

Särskild prövning

Östergötlands hjälpmedelssortiment tas fram för att täcka de flesta brukares behov, utifrån sjukvårdshuvudmannens ansvar. Det finns dock alltid en liten grupp brukare med mycket komplexa behov, som inte kan tillgodoses utifrån ordinarie sortiment och/eller regelverk.
I dessa fall finns möjlighet för förskrivaren att få sitt ärende prövat genom så kallad ”särskild prövning”. Ärendet skickas till någon av Hjälpmedelskonsulterna i Östergötland och skall innehålla följande information:

  • Brukarens namn och personuppgifter
  • Diagnos
  • Utförlig beskrivning av funktionsnedsättning och problemställning
  • Vilka hjälpmedel har provats och hur fungerade det ?
  • Hur tillgodoses behoven idag ?
  • Förskrivarens namn och arbetsplats (telefonnummer och mailadress)

Hjälpmedelskonsulterna har i uppdrag att ta fram beslutsunderlag i dessa ärenden. 
Digital blankett: Särskild prövning

Som förskrivare bör du vara medveten om att service/reparation av hjälpmedel utanför ordinarie sortiment kan fungera sämre än för hjälpmedel i sortiment. Det kan till exempel bli längre väntetider på reservdelar och den tekniska kompetensen är ofta lägre kring ett udda hjälpmedel.

Hälso- och sjukvårdslagen reglerar Region Östergötlands och länets kommuners skyldighet att tillhandahålla hjälpmedel till personer med funktionshinder. Att Region Östergötland och länets kommuner har dessa skyldigheter innebär inte att en brukare har motsvarade rättigheter. Det finns alltså ingen formell överklagansrätt vid avslag på begäran om ett visst hjälpmedel.