Region Östergötland

KBT på nätet för barn och unga

ung kvinna

De flesta barnhälsor, ungdomshälsor samt BUP-kliniker i Region Östergötland erbjuder behandlingsprogram för ångest/oro för unga mellan 12 och 18 år.

För barn och unga krävs ofta att vårdnadshavare är med som aktivt stöd vid behandlingen. Detta kan innebära att man sitter tillsammans och går igenom behandlingsavsnitten och att vuxna hjälper till vid genomförande av hemuppgifter. Hur stor vårdnadshavarens medverkan bör vara bedöms av behandlare innan behandlingen startar utifrån patientens ålder och mognad.

Behandlingen pågår i cirka 8-10 veckor och patienten och eventuellt vårdnadshavare har regelbunden kontakt med behandlaren under hela behandlingen. Patienten och vårdnadshavare träffar behandlaren för bedömning innan behandlingen startar för att se om KBT på nätet kan vara ett lämpligt behandlingsalternativ. Därefter träffar patienten och vårdnadshavare behandlaren vid ett tillfälle under behandlingstiden och efter behandlingen för att utvärdera eventuella fortsatta behandlingsbehov.