Landstinget i Östergötland

Patientlagen

Den 1 januari 2015 trädde patientlagen i kraft. Målet med patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patientlagen innehåller en rad nyheter:

Fritt val av vårdgivare av öppen vård samt primärvård.
En viktig nyhet i lagen är att patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Patienten ska sammanfattningsvis få ta del av det öppenvårdsutbud som ingår också i ett annat landstings vårderbjudande även om utbudet är ett annat än det som finns i patientens hemlandsting.

Vårdgivarnas prioritering av patienter ska baseras på medicinska behov.
Detta innebär att landsting och regioner inte kan prioritera sina egna invånare framför patienter som är bosatta i andra delar av landet.

Möjlighet att få en ny medicinsk bedömning.
En patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska få möjlighet att i andra landsting få en ny medicinsk bedömning.

Möjlighet att lista sig i ett annat landsting eller en annan region samt välja fast vårdkontakt.

Utvidgad informationsplikt.
Informationen till patienten ska anpassas till personens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Den som ger informationen ska så långt det är möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen. Informationen ska lämnas skriftligt om mottagaren ber om det.

Bestämmelser om barns inflytande över sin vård införs i lagen.
Barn ska få möjlighet att uttrycka sin inställning till den aktuella vården eller behandlingen. Barns delaktighet ska underlättas.

Mer information om patientlagen >>>
 

 

   

Listning i primärvårdenBeslut i hälso- och sjukvårdsnämnden 24 augusti 2015.
 
 
Remisser och utomlänsvård
Det nya riksavtalet för utomlänsvård, beslutsstöd för utomlänsersättning i samband med listning utanför det egna hemlandstinget, regionala prislistor och landstingens krav på remiss i öppen vård.
 
Riksavtalet för utomlänsvård med mera (länk till SKL)
 
Om remiss och egenremiss i Östergötland på 1177.se
 
   
Information och delaktighet
Information om hur du kan jobba med 1177.se i mötet med patienten. 
 
Utvidgad informationsplikt
 
Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig - handbok för vårdgivare, chefer och personal (länk till Socialstyrelsen)