Region Östergötland

Beslut om listning i primärvården

En patient har rätt att välja vård vid vilken vårdcentral som helst inom regionen, under förutsättning att patienten listar sig på den vårdcentralen.

Det finns ingen begränsning i hur ofta omlistning kan ske. Utomlänspatienter som vill söka primärvård i regionen ska även de lista sig på en vårdcentral inom Region Östergötland. En patient får emellertid enligt patientlagen inte nekas vård vid vårdcentral med motiveringen att denne inte bor inom regionen eller inte är listad vid aktuell vårdcentral.

Vid akuta besök gäller alltid medicinsk prioritering oavsett om patienten är listad eller inte. 

Beslutet finns att läsa i sin helhet på Region Östergötlands webbplats.