Region Östergötland

Goda exempel

Många enheter i Region Östergötland arbetar redan utifrån ett personcentrerat förhållningssätt - i större eller mindre omfattning. På den här sidan kan du hitta goda exempel på personcentrerad vård från vår egen organisation. Kontakta de ansvariga om du vill veta mer om arbetet.

Ortopediska vårdavdelningen, US


Hösten 2017 inledde ortopediska vårdavdelningen på US ett mer strukturerat sätt att identifiera risker i vården. Avdelningen har använt metoden ”gröna korset”, och involverar i dag patienter och närstående på ett systematiskt sätt i säkerhetsfrågor. Dokumentation av all fakta kring vårdskador synliggörs för patienter och anhöriga och man pratar öppet om skaderisker både under sjukhustiden och inför hemfärd.

ortopediska vårdmottagningen us

Ortopedavdelningen arbetar med rond tillsammans med patient (och närstående när patienten så önskar), så kallad bedside-rond. Varje rond avslutas med att personalen tillsammans med patienten pratar om risker ur olika perspektiv. Patienten får en ökad förståelse för varför vissa åtgärder är viktiga och blir också mer motiverad att medverka både under och efter sjukhustiden.

Gröna korset-arbetet har hjälpt personalen att se varje individ och få en bra struktur för att identifiera risker. Att involvera patienterna ger ett mer långsiktigt resultat i det ständigt pågående kvalitetsarbetet.

Läs mer i den här artikeln>>>

Kontaktperson: Veronica Form, vårdenhetschef

 

Garnisonens självdialysenhet, njurmedicinska kliniken

Vid Garnisonens självdialys har personalen ett etiskt föråhllningssätt som innebär att vården ska utgå från och stärka patientens egna förmågor och resurser. Garnisonens självdialys har under lång tid utvecklat ett arbetssätt där personalen möter varje patient som en unik person med respekt och lyhördhet för den enskildes livssituation, önskemål och behov. Ett förhllningssätt som följer med i hela vårdkedjan från första besöket hos njursviktskoordinatorn på mottagningen till dess att dialysbehandlingen avslutas.

All vård, inklusive val av dialysmetod, baseras på en förtroendefull kommunikation och dialog mellan vårdpersonal och patient eller närstående. Arbetssättet omfattar "enkelt beslutsfattande" och "korta vägar" mellan vårdpersonal i olika specialistfunktioner och patienter eller närstående. Alla beslut baseras på personens egna önskemål om hur hen vill ha sin vardag och sitt liv. Besluten är enkla eftersom de tas gemensamt.

Dialysapparat med patient i bakgrunden.

"Det är en familjär personalgrupp med ett professionellt förhållningssätt. Lyfter patienternas förmåga att sköta sin behandling själva. Sätter patienter i centrum och är flexibla. Är lyhörda för oss patienter när vi sviktar och stöttar oss med hjälp till självhjälp."
Sagt av en patient vid Garnisonens självdialys.

Kontaktperson: Annika Eriksson, vårdenhetschef.

 

Parkinsonmottagningen, Vrinnevisjukhuset

Sjuksköterskan Frida Nilsson och hennes kollegor på Parkinson-mottagningen, Vrinnevisjukhuset, testar ett arbetssätt för mer personcentrerad mottagning. Det innebär bland annat att patienten får styra hur ofta besöken ska ske och hur samtalen vid besöken ska bli.

”Våra patienter har planerad uppföljning två gånger om året – en gång till läkare och en gång till sjuksköterska. Men vissa vill ha tätare kontakt, andra mer sällan. Vi upplevde att våra rutinfrågor inte alltid berörde patientens faktiska problem, utan de ville diskutera andra saker.”

I en pilot skickar mottagningen, redan med kallelsen, ut ett samtalsunderlag med frågor om vanliga problemområden, så att patienten kan förbereda sitt besök hos sjuksköterskan.   

”Det ska ge möjlighet att hemma i lugn och ro tänka igenom vad man vill ta upp med sjuksköterskan när man ses. Vid besöken låter vi patienten börja med att berätta om sitt mående och utifrån underlaget styra fokus för samtalet. Vi har också en dialog om när patienten vill ha en ny uppföljning.”

Besöken avslutas med en sammanfattning som en försäkran att den besökande fått lyfta det som var viktigt och även förstått svaren. Arbetssättet med samtalsunderlagen drivs som en pilot och tanken är att samla in data efter de aktuella besöken. Det ska leda till att underlagen utvecklas vidare både när det gäller innehåll, språkliga formuleringar och hur de ska användas. Ett mål är att låta arbetssättet omfatta även läkarbesöken.

Vill du höra mer det personcentrerade arbetssättet vid Parkinson-mottagningen på Vrinnevi?Kontakta frida.nilsson@regionostergotland.se