Region Östergötland

Goda exempel

Många enheter i Region Östergötland arbetar redan utifrån ett personcentrerat förhållningssätt - i större eller mindre omfattning. På den här sidan kan du hitta goda exempel på personcentrerad vård från vår egen organisation. Kontakta de ansvariga om du vill veta mer om arbetet.

Parkinsonmottagningen, Vrinnevisjukhuset

Det har gått ett par år sedan vi första gången hade kontakt med Parkinsonmottagningen på Vrinnevisjukhuset. Då var de inne i en pilotperiod där de testade ett underlag som skulle fungera som stöd för patientens förberedelse inför återbesök till mottagningssköterska. Syftet var att utveckla vården till att ännu tydligare utgå från patientens frågor och behov.

Mia Wallin som är sjuksköterska på mottagningen berättar att arbetet med besöksunderlaget har fortsatt eftersom de märkt att det fungerar så bra. Utmaningarna under pandemin har gjort att de fått dra ner på de fysiska besöken men de har upplevt att underlaget som patienten fått hemskickat är mycket betydelsefullt även vid besök per telefon.

Förutom att styra vad samtalet ska handla om kan patienterna också i hög grad påverka tidsintervall för kontakt samt möjligheter att kunna få hembesök istället för att själva besöka sjukhuset.

I dagsläget skickas det förberedande underlaget ut inför återbesök till sjuksköterska samt inför hembesök. Målet är att utveckla användandet vidare till att omfatta även läkarbesöken. De har också jobbat vidare med samma koncept för besök till sjuksköterska inom Minnesmottagningen. Framöver finns tankar om att involvera närstående mer eftersom Parkinson och demenssjukdom i hög grad är en närståendefråga.

Vad ser du som de största fördelarna med arbetssättet som ert besöksunderlag medfört?

- Det har blivit tydligt att det är patienten som är i centrum. Jag som sjuksköterska utgår inte från min checklista utan från din, säger Mia Wallin.

Kontaktperson: Mia Wallin, sjuksköterska Parkinsonmottagningen ViN 

Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset

Kirurgiska kliniken, US har arbetat med så kallade bedside-ronder sedan hösten 2019 och arbetssättet är i stort sett etablerat. Medarbetarna har noterat en rad vinster med införandet av arbetssättet; bland annat har tiden för rondstart förskjutits vilket ger bättre förutsättningar för att skapa sig en bild av läget för dagen. Alla tar ansvar för att vara pålästa inför ronden och avstämningen utanför vårdrummet hålls kort.

Den huvudsakliga ronden hålls hos patienten. De olika yrkesgrupperna som deltar förmedlar sina olika infallsvinklar och samtalet riktar sig till patienten, som bjuds in med öppna och riktade frågor. Whiteboardtavlor på vårdrummen används för att notera aktiviteter, viktig information och namnen på dagens vårdteam.

Upplevelsen i personalgruppen är att det nya arbetssättet har fört med sig ett öppnare klimat där man lyssnar in varandra. Det har också blivit lättare att inkludera patientens perspektiv på ett tydligare sätt. Patienter har förmedlat att de känner sig sedda och blir lyssnade på. 

En patient som vårdats på kliniken både innan och efter införandet av bedside-ronderna har noterat stora skillnader i sin vårdupplevelse. Hon beskriver att hon upplever mer professionalitet, bättre struktur, mer närvarande personal och att rätt kompetens används på rätt plats. Dessutom märker hon av en bättre team-känsla och engagemang hos personalen. Allt detta har bidragit till att hon känt sig mycket trygg under vårdtiden. 

Just nu pågår ett arbete med att mäta graden av implementering av det nya arbetssättet för att på så sätt kunna utveckla och förbättra det ytterligare. 

Kontaktperson: Jenny Drott 
Jenny Drott är disputerad sjuksköterska och arbetar med omvårdnadskvalitet på Kirurgiska kliniken samt undervisar på Linköpings universitet och bedriver omvårdnadsforskning.

Ortopediska vårdavdelningen, Universitetssjukhuset


Hösten 2017 inledde ortopediska vårdavdelningen på US ett mer strukturerat sätt att identifiera risker i vården. Avdelningen har använt metoden ”gröna korset”, och involverar i dag patienter och närstående på ett systematiskt sätt i säkerhetsfrågor. Dokumentation av all fakta kring vårdskador synliggörs för patienter och anhöriga och man pratar öppet om skaderisker både under sjukhustiden och inför hemfärd.

ortopediska vårdmottagningen us

Ortopedavdelningen arbetar med rond tillsammans med patient (och närstående när patienten så önskar), så kallad bedside-rond. Varje rond avslutas med att personalen tillsammans med patienten pratar om risker ur olika perspektiv. Patienten får en ökad förståelse för varför vissa åtgärder är viktiga och blir också mer motiverad att medverka både under och efter sjukhustiden.

Gröna korset-arbetet har hjälpt personalen att se varje individ och få en bra struktur för att identifiera risker. Att involvera patienterna ger ett mer långsiktigt resultat i det ständigt pågående kvalitetsarbetet.

Läs mer i den här artikeln>>>

Kontaktperson: Veronica Form, vårdenhetschef

Garnisonens självdialysenhet, njurmedicinska kliniken

Vid Garnisonens självdialys har personalen ett etiskt föråhllningssätt som innebär att vården ska utgå från och stärka patientens egna förmågor och resurser. Garnisonens självdialys har under lång tid utvecklat ett arbetssätt där personalen möter varje patient som en unik person med respekt och lyhördhet för den enskildes livssituation, önskemål och behov. Ett förhllningssätt som följer med i hela vårdkedjan från första besöket hos njursviktskoordinatorn på mottagningen till dess att dialysbehandlingen avslutas.

All vård, inklusive val av dialysmetod, baseras på en förtroendefull kommunikation och dialog mellan vårdpersonal och patient eller närstående. Arbetssättet omfattar "enkelt beslutsfattande" och "korta vägar" mellan vårdpersonal i olika specialistfunktioner och patienter eller närstående. Alla beslut baseras på personens egna önskemål om hur hen vill ha sin vardag och sitt liv. Besluten är enkla eftersom de tas gemensamt.

Dialysapparat med patient i bakgrunden.

"Det är en familjär personalgrupp med ett professionellt förhållningssätt. Lyfter patienternas förmåga att sköta sin behandling själva. Sätter patienter i centrum och är flexibla. Är lyhörda för oss patienter när vi sviktar och stöttar oss med hjälp till självhjälp."
Sagt av en patient vid Garnisonens självdialys.

Kontaktperson: Annika Eriksson, vårdenhetschef