Region Östergötland

Vad innebär definitionen?

Region Östergötlands definition av personcentrerad vård

Personcentrerad vård är att se och möta hela människan. Personens berättelse, egna resurser och behov lägger grunden för gemensam planering och delaktighet med ömsesidig respekt för varandras kunskap.

 

För att beskriva definitionen på ett djupare sätt finns nedanstående förklaringstexter, där de olika beståndsdelarna i definitionen förklaras och utvecklas.

Personcentrerad vård och personcentrerat förhållningssätt
Personcentrerad vård bygger på ett personcentrerat förhållningssätt. Det gäller i mötet mellan patient och vårdgivare, men också mellan medarbetare och chef och mellan arbetskamrater. Ett personcentrerat förhållningssätt handlar om att se hela personen som en resurs – med kunskap, eget ansvar och förmåga att förstå och ta beslut kring sin situation. Man utgår från personens upplevelse av situationen och dess individuella förutsättningar, resurser och hinder.

Vad är skillnaden på person och patient?
En person har olika roller i olika situationer och vid skilda tillfällen i livet. Ibland är man patient, vid andra tillfällen är man kanske student, anställd eller förälder. Att vara patient är alltså en roll i just mötet med hälso- och sjukvården. Men den rollen är bara en liten del av en persons liv. Begreppsmässigt innebär det att båda begreppen, person och patient, kan användas. Det beror på vilket som passar bäst utifrån sammanhanget.

möte med patitent

Att se och möta hela människan – innebär att se personen som en helhet. I den helheten ingår såväl fysiska som psykiska och sociala dimensioner.   

Personens berättelse - ger vårdpersonalen en bild av patientens behov, situation, resurser, förmågor och hinder. Att lyssna på patientens berättelse är ett sätt att bygga ömsesidig respekt (partnerskap).

Egna resurser och behov – när hälso- och sjukvården har kunskap om en persons resurser och behov kan personen bli delaktig och ta ansvar för sin vård och behandling (både i hälso- och sjukvården och genom egenvård). En persons resurser är de olika egenskaper, möjligheter, förmågor eller stöd från andra som personen kan ha och som kan bidra till att personen uppnår bästa möjliga hälsa. Resurser kan vara allt från ett bra stöd i familjen eller en hund att gå ut med, till beviljat boendestöd eller hemtjänst. Egenskaper som envishet, humor och vilja till förändring är också resurser som är viktiga att känna till.

Gemensam planering och delaktighet (dokumentation) – utifrån personens berättelse och övriga undersökningar ska vården och patienten tillsammans göra en gemensam plan eller överenskommelse. Det kan dokumenteras i form av en omfattande plan eller en kort journalanteckning, det viktiga är att det är en överenskommelse och att den innehåller mål och strategier för behandling och uppföljning. Överenskommelsen dokumenteras och är tillgänglig för hela teamet, inklusive patienten, och revideras vid behov.

Ömsesidig respekt för varandras kunskap – är när en jämlik relation skapas mellan vårdpersonal och patient. Det handlar om tillit och trygghet, som en grund för dialog och samarbete.

 Modell

Referenser:
Inger Ekmans bok "Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktik".
Utveckling av ett personcentrerat arbetssätt – Ett stödmaterial från Västra Götalandsregionen
Utveckling av ett personcentrerat arbetssätt – för chefer och ledningsgrupper - Ett stödmaterial från Västra Götalandsregionen