Region Östergötland

Introduktion och införande

För att arbeta mer personcentrerat i vården krävs ett gediget arbete med att införa, förankra och systematisera ett personcentrerat förhållningssätt. Oavsett hur långt ni har kommit i det arbetet på just din enhet, kan ni hitta stöd och verktyg på den här sidan.

Inspiration och stöd för införande
För att hitta inspiration på din arbetsplats och kanske få nya tankar om vad personcentrering kan vara, kan ni ta stöd av exempelvis filmer och diskussionsunderlag.

Personcentrering är i hög grad ett förhållningssätt som var och en behöver få möjlighet att reflektera över. Därför bör introduktionen delas upp på flera tillfällen för att skapa möjlighet till egna reflektioner. Medarbetarnas egna reflektioner kan också stimuleras med enkla ”hemuppgifter”.

En bra start kan vara att ta upp personcentrerad vård  på ett APT med en kort genomgång och kanske en film. Den genomgången kan följas upp med en diskussion på 30-40 minuter vid ett senare tillfälle eller som en programpunkt på en utvecklingsdag, genom en workshop eller diskussioner på några timmar. 

Material för kortare introduktion (5-20 minuter)

Länk till film om personcentrerad vård

Region Östergötland har tagit fram en film om personcentrerad vård. Filmen kan användas som inspiration och igångsättare på arbetsplatsen. (3.05 min)

 

Viktigt för mig är en kort film där Lars Ahlbäck, läkare i Region Östergötland, ger sin syn på personcentrerad vård. Kan också fungera som inspiration. (0.31 minuter)

 Introduktion av personcentrerad vård
Bildspel för introduktion, lämpligt på exempelvis en APT 

 HFS-nätverket om personcentrerad vård
På HFS-nätverkes webbplats finns ett introduktionsbildspel och en bildbank där bilder kan plockas ihop en presentation om personcentrerad vård. Där finns också ett webbaserat läromaterial.

 ”Vi möter människor – varje dag”
Film från Landstinget i Kalmar län som väcker tankar om värderingar. Den kan användas för att introducera en diskussion kring det fortsatta utvecklingsarbetet. (4 min)

 "Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden för äldre"
En kort introduktionsfilm gjord av Uppsala universitet om värdegrund i vården, med exempel från äldreomsorgen. Kan användas för att starta en diskussion på temat "vilka personer är det vi vårdar hos oss". (2 min)

 ”Personcentrerad vård”
Johan Darelid i Region Jönköpings län berättar vad personcentrerad vård innebär för honom som läkare och för alla andra som arbetar i vården. (4,5 min). På samma sida finns även fler filmer om personcentrerad vård.

 

Studiematerial för fördjupade diskussioner och studiecirkel


Här nedan presenteras material för mer omfattande aktiviteter för att utveckla en personcentrerad vård. Grunden för personcentrerad vård är ett förhållningssätt till patienter och medarbetare som medför ändrade arbetssätt och patientmöten. Därför är det lämpligt att införandet sker under lång tid med återkommande aktiviteter.

 Workshop för personcentrerad vård
Exempel från Region Jönköping på upplägg av en workshop kring personcentrerad vård som beräknas ta ungefär två timmar. Region Jönköping har bra information om personcentrerad vård på sin webbplats, med förklaringar och goda exempel. Läs mer här>>>

  Studiecirkel - "Att ändra perspektiv" 
Vårdförbundets material kan användas i en studiecirkel, antingen på den gemensamma arbetsplatsen eller med personer från olika arbetsplatser. Lagom grupp för en studiecirkel är 8-12 personer. Materialet är tänkt för fem träffar (cirka två timmar per träff) och inkluderar hemuppgifter mellan träffarna. En ledare behövs, som dock inte behöver mer kunskaper än gruppen utan kan följa handledningen i materialet.

 Läromaterial om hälsofrämjande möten
HFS-nätverkets material syftar till att väcka tankar kring bemötandet av patienter och närstående, oavsett patientgrupp, profession och verksamhetsområde. Det kan användas för reflektion och dialog exempelvis på ett APT. Rekommendationen är att börja med tema 1, som baseras på två filmer (12 respektive 15 min). Filmerna kan gärna ses i följd, eftersom de spelar upp samma möte men utifrån olika förhållningsätt. Det är själva mötet som är centralt och inte en specifik vårdsituation eller specialitet.

 Online-utbildning Med människa
En utbildning framtagen av Centrum för personcentrerad vård, GPCC, vid Göteborgs universitet. Utbildningen görs i grupper med mixade kompetenser. Den består av tre moduler, där varje mötestillfälle är 50 minuter. Gruppen guidas steg för steg genom teori, diskussion och övningar.

Studiematerial för utveckling av personcentrerat arbetssätt

Västra Götalandsregionen har tagit fram två studiematerial för fördjupande diskussioner om personcentrerad vård. De består av en studiehandledning med faktainformation varvad med diskussionsfrågor. Materialet kan följas kronologiskt som en studiecirkel där man träffas flera gånger eller användas som inspiration för att utforma egna diskussionfrågor för en egen workshop.

 Utveckling av ett personcentrerat arbetssätt – för chefer och ledningsgrupper 
Målet är att öka kunskapen om personcentrering i hälso- och sjukvård och om personcentrerat ledarskap. Materialet fungerar som ett stöd i den förändringsprocess det innebär att utveckla ett mer personcentrerat arbetssätt. Det är tänkt att användas som ett underlag för reflektion och dialog, enskilt eller i grupp, som exempelvis en ledningsgrupp. Tidsåtgången för att gå igenom hela materialet är relativt omfattande men arbetet kan delas upp i flera delar.

 Utveckling av ett personcentrerat arbetssätt – ett stödmaterial
Det här materialet är tänkt att användas av enheter i utvecklingsarbetet, som ett underlag för reflektion och dialog vid införande av personcentrerad vård. Materialet är upplagt utifrån att arbetsgruppen träffas vid flera tillfällen (2-4 gånger en till två timmar per gång) och däremellan har tid att omsätta kunskapen i vardagsarbetet. Avslutas med att gruppen tar fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet.