Landstinget i Östergötland

Sjukresor och sjukreseersättning

En patient som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till eller ifrån en vårdverksamhet, har möjlighet att beställa en sjukresa. Det kan gälla för vård inom Region Östergötland eller inom privata verksamheter som regionen har avtal med. En sjukresa ska gå till eller ifrån sjukvård eller tandvård. Resor för hälsoundersökning, vaccination eller liknande, som inte beror på sjukdom och ohälsa, är inte sjukresor.

Beställning av sjukresa

Beställning av sjukresa görs via Östgötatrafikens beställningscentral på telefonnummer 0771-71 10 20.

Undantag från detta är sjukresor som ska göras inom kommungränsen i följande kommuner:

Boxholm 0142-502 00
Kinda 0494-194 50
Söderköping 0121-184 00
Ydre 0140-31 14 14


Genomförande av sjukresa

Sjukresor genomförs i regel som en del i det regionala trafiksystemet för färdtjänst. Det innebär att resan görs i linjelagd trafik, enligt fastställd tidtabell och med särskilt anpassade fordon eller taxi. Oftast får resenärerna samåka. 

Normalt gäller att den resande hämtas/lämnas vid fastighetens port på folkbokföringsadressen men om särskilda skäl, relaterade till det medicinska tillståndet/funktionsnedsättningen, föreligger, kan servicenivån utökas så att resenären får hjälp till/från bostadens dörr och vårdinrättningens foajé, väntrum eller motsvarande, om detta ligger i närheten av vårdinrättningens entré.

Det är du själv som bedömer om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver sjukresa till och från vården. Du har möjlighet att ta med en ledsagare eller be om extra hjälp vid beställning av sjukresan utan extra kostnad, om det anses nödvändigt för att besöket i vården ska kunna genomföras. Om du har särskilda medicinska behov måste du i god tid före sjukresan berätta om behovet för vårdpersonalen. Då kan vårdpersonalen ge dispens genom att fylla i ett intyg som skickas till Östgötatrafiken. Om sjukresan har beställts på felaktiga grunder kan du tvingas betala hela kostnaden för resan själv.

Avgift och högkostnadsskydd

För sjukresa betalar patienten en egenavgift på 80 kr per enkelresa oavsett fordonstyp. Den som har rätt att använda färdtjänst betalar samma avgift som gäller för färdtjänstresan.
Ett högkostnadsskydd gör att en person under en 12-månadersperiod maximalt betalar 1 760 kr i avgift för sjukresor. Detta under förutsättning att de grundläggande kraven för att vara berättigad sjukresa kvarstår. Eventuellt ytterligare resor under perioden blir då avgiftsfria. Högkostnadsskyddet för sjukresor gäller inte för färdtjänstresor.
Färdtjänstberättigad patient kan på egen begäran slippa den avgiftsmässiga kopplingen till färdtjänsten och istället betala egenavgift i enlighet med ordinarie sjukreseavgifter och därmed omfattas av sjukresereglernas högkostnadsskydd. Det är patientens ansvar att anmäla detta. Anmälan görs till Östgötatrafikens beställningscentral, telefonnummer0771-71 10 20, alternativt till färdtjänsthandläggare i den egna hemkommunen.


Sjukreseersättning för vård i annan region

En patient som har fått specialistvårdsremiss eller vårdgarantiremiss för vård i en annan region, kan ansöka om sjukreseersättning. Patienter som själva valt att söka vård i en annan region kan inte få sjukreseersättning.
Resan ska göras med allmänna kommunikationer och på billigaste sätt. Om en patient på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver resa med taxi eller specialfordon, ska resan beställas via beställningscentralen senast kl. 14:00 vardagen före besöket.
Resan kan göras med egen bil om det inte är lämpligt eller rimligt att göra den med allmänna kommunikationer.

Övrig ersättning

Ersättning för övernattning kan beviljas då vårdinsatsen kräver det eller tillgången på kommunikationer gör det omöjligt att genomföra resan under samma dag.
Ersättning kan beviljas för flygresa om avståndet är längre än 350 km, behovet intygas av behandlande läkare eller då flyg är det billigaste alternativet.
                                                   
Ersättning för följeslagare betalas normalt inte men kan beviljas på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.
För att följa med eller besöka ett barn lämnas ersättning för en närståendes kostnader för resa och övernattning.
För närståendes resa till ett barn som vårdas på sjukhus utanför länet betalas ersättning för resa och övernattning en gång per vecka.

Beräkning av sjukreseersättning

Den faktiska resekostnaden ersätts med avdrag för egenavgiften som är 80 kronor per enkelresa.
Ersättning för resa i egen bil är 1,85 konor per kilometer med avdrag för egenavgiften. Ersättning ges inte för parkeringsavgifter eller vägtullavgifter. Resor som gjordes för över ett år sedan ersätts inte.


Övrigt

Liggande sjuktransport

Vården kan beställa liggande sjuktransport till personer som behöver resa liggande till och från sjukvården men och inte behöver sjukvård under resan. Liggande sjuktransport är inte sjukresa.

Sjukresor från Ydre till Eksjö

Boende i Ydre kommun har rätt att söka vård på Höglandssjukhuset i Eksjö och får göra sjukresor dit. Remitteras personen vidare till annan vård, gäller vanliga villkor för sjukresa och sjukreseersättning.

Utlänningar som är i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Asylsökande patienter och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (så kallade papperslösa eller gömda) har rätt till sjukresa och sjukreseersättning på samma villkor som folkbokförda i Östergötland. Egenavgiften för sjukresa för dessa personer regleras i särskild lag och är 40 kronor per enkelresa.