Region Östergötland

Tillgänglighet

Region Östergötlands tillgänglighetsuppföljningar

På denna webbplats beskrivs regionens arbete med uppföljning av tillgängligheten i primärvård, planerad specialiserad vård, besök på akutmottagningarna samt standardiserade vårdförlopp för cancer, samt statistik över tillgängligheten för dessa vårdformer.  

För primärvård redovisas månadsvis statistik enligt den förstärkta vårdgarantin samt kvartasstatistik över telefontillgängligheten vid vårdcentralerna. Den förstärkta vårdgarantin innebär att en patient ska få medicinsk bedömning av legitimerad personal inom tre dagar.

Uppföljningen av tillgängligheten på akutmottagningarna i Motala, Linköping och Norrköping redovisas månadsvis och fokuserar på hur länge patienterna väntar på att få träffa läkare respektive efter hur lång tid man kan gå hem eller överföras till vårdavdelning.

Inom den speciliserade vården redovisas månadsvis väntande till nybesök respektive väntande till behandling. Väntande till återbesök hos läkare inom specialiserad vård redovisas kvartalsvis.

Standardiserade vårdförlopp (SVF) som beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras från remiss om välgrundad misstanke om cancer fram till första behandling redovisas kvartalsvis.

Statistik för nationell jämförelse redovisas på www.vantetider.se