Landstinget i Östergötland

Integrerad beteendehälsa

Integrerad beteendehälsa (IBH) är en vårdmodell för bedömning och behandling av personer med psykisk ohälsa. Från och med 2018 pågår ett stegvis införande av modellen på intresserade vårdcentraler i Östergötland.

Studier utförda på svenska vårdcentraler har visat att cirka en tredjedel av patienterna som sitter i väntrummen lider av psykisk ohälsa och att ungefär en femtedel av samtliga patienter som besöker vårdcentral erhåller någon form av behandling för psykisk ohälsa, i huvudsak psykofarmaka. Väntetiderna för att träffa en samtalsbehandlare är långa.

Syftet med IBH är att stärka samtalsbehandlarens roll och underlätta för övriga medarbetare att arbeta med psykisk ohälsa och livsstilsrelaterade besvär på samma sätt som de arbetar med somatisk ohälsa i dagsläget.

Tillämpning av IBH innebär att vårdcentralen:

  • Arbetar transdisciplinärt
  • Integrerar handläggning och behandling av psykisk ohälsa och beteenderelaterade besvär i det dagliga arbetet
  • Tillhandahåller psykologisk behandling enligt en modell för stegvis vård anpassat efter patientens behov och problembild
  • Ökar patienters möjlighet att få snabb och effektiv hjälp
  • Arbetar parallellt med bedömning och behandling
  • Fokuserar på att höja funktionsnivå, livskvalitet och lärande hos patienten
  • Höjer den allmänna kompetensen hos alla personalkategorier kring bedömning, behandling och bemötande av psykisk ohälsa
  • I större utsträckning tar tillvara på samtalsbehandlares kompetens gällande bedömning av psykisk ohälsa och stöd till beteendeförändring
  • Tillämpar förebyggande insatser och därmed minskar risken för att relativt milda besvär utvecklas till långvariga psykiatriska åkommor
  • Strävar efter samsyn och enhetligt bemötande av patienter som lider av psykisk ohälsa

Aktuellt i IBH-projektet

13 mars 2020 Vårdcentraler i Östergötland förbättrar samsynen kring psykisk ohälsa genom IBH
7 februari 2019 Utbildning för att möta psykisk ohälsa i telefon
18 december 2018  Samtalsbehandlare utbildas i IBH  
26 november 2018 IBH ska möta den psykiska ohälsan


 

Kontakt


Kocher Koshnaw
Projektledare
Leg. psykolog

Erica Skagius Ruiz
Projektanställd
Leg. psykolog