Region Östergötland

Barnhälsovårdens övervikt- och fetmateam

Barnhälsovårdens övervikt- och fetmateam består av tre dietister och tre psykologer med placering i Linköping, Mjölby och Norrköping.

Enheten har i uppdrag att arbeta för att förebygga övervikt och fetma för barn upp till 12 år. En del i uppdraget är att genom konsultation ge stöd och råd till andra professionella, framförallt inom primärvård och elevhälsovård, samt att skapa modeller för samverkan. Vår förhoppning är att vi gemensamt kan bidra till att barn och ungdomar i Östergötland behåller eller når en hälsosam vikt. 

Utöver det förebyggande uppdraget erbjuder övervikt- och fetmateamet behandlande insatser för barn, 4-12 år, med fetma (ISO-BMI 30-35). Enhetens uppdrag ligger på primärvårdsnivå, vilket innebär att vi inte tar emot barn där utredning eller behandling på specialistnivå pågår t ex BUP, BUH eller Barnkliniken. Fetmabehandling kräver en långvarig kontakt och behöver påbörjas innan barnet fyllt 12 år. Enheten följer barnet som längst till dess att hen slutar årskurs 6.

Remiss till Barnhälsovårdens övervikt- och fetmateam skickas via Cosmic (Övervikt o fetma:BHV Östg:PVC) eller externt med brev (Nygatan 35, 582 19 Linköping). Enheten tar inte emot barn som remitterats till BHV för utvecklingsbedömning. En medicinsk bedömning ska vara gjord innan remiss skickas och båda vårdnadshavarna ska ha gett sitt samtycke. 

Remissen bör innehålla en kort beskrivning av familjesituationen och kontaktuppgifter till båda vårdnadshavarna, aktuell kroppslängd, kroppsvikt, ISO BMI, tidigare behandlingsinsatser och resultat samt vilken typ av stöd barnet och föräldrarna har behov av. Med aktuell kroppslängd och kroppsvikt avses mått tagna inom de senaste 30 dagarna.

Det finns även möjlighet för personalen i berörda verksamheter att kontakta oss för konsultation och rådgivning via telefon eller mail.

Kontaktuppgifter centrala 

Kontaktuppgifter östra

Kontaktuppgifter västra

Broschyr till föräldrar

ISO BMI