Region Östergötland

Barnhälsovårdens övervikt och fetmateam

Barnhälsovårdsenheten har fått i uppdrag att arbeta förebyggande och behandlande med barn, 0-12 år, avseende övervikt och fetma. Teamet består av tre dietister och tre psykologer med arbetsplatser i Linköping, Mjölby och Norrköping.

En del i uppdraget är att genom konsultation ge stöd och råd till andra professionella, framförallt inom primärvård och elevhälsovård, samt att skapa modeller för samverkan. Vår förhoppning är att vi gemensamt kan bidra till att barn och ungdomar i Östergötland behåller eller når en hälsosam vikt.  Utöver det förebyggande uppdraget erbjuder övervikt- och fetmateamet behandlande insatser för friska barn med fetma (ISO-BMI 30-35). Enhetens uppdrag ligger på primärvårdsnivå, vilket innebär att vi inte tar över arbetet med barn där utredning eller behandling på specialistnivå pågår t ex BUP, BUH eller Barnkliniken.

Remiss till Barnhälsovårdens övervikt- och fetmateam skickas via Cosmic (Övervikt o fetma:BHV Östg:PVC). En medicinsk bedömning ska vara gjord innan remiss skickas. Remissen bör innehålla en kort beskrivning av familjesituationen och kontaktuppgifter till båda vårdnadshavarna, aktuell kroppslängd, kroppsvikt, ISO BMI, tidigare behandlingsinsatser och resultat samt vilken typ av stöd barnet och föräldrarna har behov av.

Det finns också möjlighet för personalen i berörda verksamheter att kontakta oss för konsultation och rådgivning via telefon eller mail.

Kontaktuppgifter centrala

Kontaktuppgifter östra

Kontaktuppgifter västra

Broschyr till föräldrar

ISO BMI