Landstinget i Östergötland

Tandvård för vissa sjuka

Det finns olika tillstånd där man kan få tandvård med avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet.

Vilken tandvård som kan ingå är olika inom de olika grupperna.
 
All sådan tandvård prövas av den behandlande tandläkaren hos Tandvårdsenheten inom regionen.

Det gäller följande grupper:

 1. Tandvård till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet, om inte missbildningen endast är av ringa omfattning. >>>
 2. Tandvårdsbehandling av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet >>>
 3. Behandling av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall >>>
 4. Tandvårdsbehandling på patienter som ska genomgå kirur­giska ingrepp eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav >>>
 5. Tandvårdsbehandling på patienter som på grund av sjuk­dom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan >>>
 6. Tandvård på patienter som genomgår utredning där det finns misstanke om ett odontologiskt samband med patientens grundsjukdom >>>
 7. Tandvårdsbehandling på patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun-, och halsregionen >>>
 8. Tandvårdsbehandling på patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen (orofaciala smärtsyndrom) >>>
 9. Tandvård på patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné >>>
 10. Behandling vid extrem tandvårdsrädsla >>> - mer information om tandvårdsrädsla
 11. Tandvårdsbehandling på patienter som får fyllningar utbytta på grund av avvikande reaktioner mot dentala material >>>
 12. Tandvård till patienter som får fyllningar utbytta som led imedicinsk rehabilitering i samband med långvariga sjukdomssymptom >>> - mer information om fyllnadsbyte
 13. Upphört fr.o.m. 2013-01-01. Behandling av patienter med Sjögrens syndrom
 14. Upphört fr.o.m. 2013-01-01. Behandling av patienter med nedsatt salivsekretion till följd av strålbehandling
 15. Nytt fr.o.m. 2013-01-01. För patienter som fått frätskador på tänderna som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom på patienter som är medicinskt rehabiliterade
1.

Tandvård till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet, om inte missbildningen endast är av ringa omfattning.
 
Personkrets
Personer med medfödda missbildningar i käkområdet och ansiktet. Graden av missbildning är avgörande för om ersättning ska lämnas. Missbildningen ska ge betydande funktionella och/eller estetiska konsekvenser för den enskilde.

Tillbaka till sidans topp

2.

Tandvårdsbehandling av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet
 
Personkrets
Patienter med defekter i ansikts- eller käkregionen på grund av sjukdom.

Tillbaka till sidans topp

3.

Behandling av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall
 
Personkrets
Personer som lider av epilepsi och som skadat tänder vid epileptiskt anfall.

Tillbaka till sidans topp

4.

Tandvårdsbehandling på patienter som ska genomgå kirur­giska ingrepp där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav
 
Personkrets
Patienter som ska genomgå kirurgiska ingrepp där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav.
 
Här avses patienter som ska:
- genomgå hjärt-kärlkirurgi och där infektionsfrihet är ett medicinskt krav
- genomgå transplantationskirurgi och ska hållas infektionsfria under väntetiden
- genomgå cytostatikabehandling med höga doser och där infektionsfrihet är ett medicinskt krav
- behandlas för malign blodsjukdom och där infektionsfrihet är ett medicinskt krav
 
En förutsättning för att ersättning ska lämnas är att sjukvården remitterat patienten till tandvården för utredning och behandling inför de kirurgiska åtgärderna.

Tillbaka till sidans topp

5.

Tandvårdsbehandling på patienter som på grund av sjuk­dom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan
 
Personkrets
Patienter som på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immun­försvar har fått förändringar i munslemhinnan. Här avses sjukdomar och behandlingar som kan ge förändringar i munslemhinnan t.ex.
- allvarliga blodsjukdomar,
- immunologiska sjukdomar,
- symptomgivande HIV-infektion
- behandling av tumörer med cytostatika
 
En förutsättning för att ersättning skall lämnas till patienter, som på grund av allmänsjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått föränd­ringar i munslemhinnan, är att en läkare remitterat patienten till tandvården för ut­redning och eventuell behandling.

Tillbaka till sidans topp

6.

Tandvård på patienter som genomgår utredning där det finns misstanke om ett odontologiskt samband med patientens grundsjukdom
 
Personkrets
Patienter som remitterats från läkare och där det framgår att läkaren misstänker att ett tillstånd i tänder och munhåla påverkar sjukdomsförloppet.
 
Vårdens omfattning
Endast undersökning/utredning ingår.
 
Kommentarer och förtydliganden
Det gäller här patienter med misstanke om odontologiska orsaker till allmän­sjukdomen. Eventuell tandsjukvård som måste utföras med utredningen/undersökningen som grund ersätts ej inom ramen för tandvårdsstödet.

Tillbaka till sidans topp

7.

Tandvårdsbehandling på patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun-, och halsregionen
 
Personkrets
Patienter som ska genomgå och genomgår strålbehandling mot öron-, näs-, mun-, och halsregionen och där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav.
 
En förutsättning för att ersättning ska lämnas är att sjukvården remitterat patienten till tandvården för utredning och behandling inför och/eller under strålbehandlingen.

Tillbaka till sidans topp

8.

Tandvårdsbehandling på patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen (orofaciala smärtsyndrom)
 
Personkrets

Patienter med långvariga, svåra smärtor i ansikts- och käkregionen som inte är diagnostiserade och som inte är att hänföra till enstaka tand eller tandgrupp.
 
En förutsättning för att bestämmelserna om vårdavgift för öppen hälso- och sjukvård skall gälla är att patienten utreds för sina smärtor på smärtklinik, neurologklinik eller av medicinsk smärtspecialist eller i vissa fall öron-, näs och halsläkare.
 
Vårdens omfattning
Odontologisk utredning av smärtorna vid oklar diagnos.

Tillbaka till sidans topp

9.

Tandvård på patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné
 
Personkrets
Personer som har ofrivilliga andningsuppehåll under sömn (obstruktivt sömnapné­syndrom) i sådan omfattning att allmäntillståndet påverkas.
 

Vårdens omfattning
Vården omfattar endast utförandet av apnéskenan.


Tillbaka till sidans topp

10.

Behandling vid extrem tandvårdsrädsla
 
Personkrets
Till patienter med extrem tandvårdsrädsla räknas de som trots ett stort objektivt och subjektivt behandlingsbehov under ett stort antal år avhållit sig från tandbehandling bortsett från akuta ingrepp och som vid utredning hos både tandläkare och legitimerad psykolog, psykoterapeut eller legitimerad psykiater bedömts lida av extrem tandvårdsrädsla.
 
Båda kriterierna skall vara uppfyllda för att hälso- och sjukvårdens avgiftssystem skall tillämpas.

Tillbaka till sidans topp

11.

Tandvårdsbehandling på patienter som får fyllningar utbytta på grund av avvikande reaktioner mot dentala material
 
Personkrets
Personer med lokala avvikande reaktioner i form av symptomgivande lichen-förändringar eller allergiska reaktioner.
 
En förutsättning för att bestämmelserna om vårdavgift skall gälla är att det finns ett verifierat samband mellan det dentala materialet och den lokala avvikande reaktionen i form av lichenförändringen eller allergin.
 
Vid lichenförändringar i anslutning till dentala material, ska utredning om ett eventuellt samband mellan lichenförändringarna och det dentala materialet göras av medicinsk eller odontologisk specialist eller annan tandläkare med stor erfarenhet inom området.
En allergiutredning skall göras av en specialistkompetent läkare med behörighet i dermatologi eller allergologi.

Tillbaka till sidans topp

12.

Tandvård till patienter som får fyllningar utbytta som led imedicinsk rehabilitering i samband med långvariga sjukdomssymptom
 
Personkrets
Personer som har utretts inom sjukvården för långvariga sjukdomssymtom. Utbytet av fyllningar skall ske efter en utredningsplan som upprättats under ledning av en läkare med specialistkompetens inom ett område med anknytning till patientens allmänmedicinska symptom.
 
Vårdens omfattning
Ersättning lämnas för byte av fyllning eller protetisk ersättning till fyllning eller protetisk ersättning av samma omfattning som den ursprungliga.
 
I vissa fall kan utbyte av protesmaterial ersättas, dock endast till annat protesmaterial i likvärdigt utförande.
 
Tandsjukvård eller vård baserat på odontologiska vårdbehov ersätts ej inom ramen för tandvårdsstödet. Undersökning ersätts inte.
Om det i samband med byte av fyllningar och kronor behövs revidering av underarbetet t.ex. i form av rotfyllningar, pelare eller liknande omfattas detta inte av den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem.
 
Kommentarer och förtydliganden
Direkt samband mellan fyllningsbytet och symptomen behöver ej vara säkerställt. Den medicinska utredningen skall ha kommit så långt att de flesta andra faktorer som kan förknippas med sjukdomstillståndet har uteslutits eller åtgärdats innan fyllningsbyte blir aktuellt. 
 
Det ska tydligt framgå att fyllningsbytet ingår i en behandlings- eller utredningsplan, och det skall framgå att patienten är medicinskt utredd i förhållande till symptomen.
 
Sjukvården tar ansvaret för att bytet är medicinskt korrekt. Tandvården genomför den av sjukvården önskade fyllnings-/materialbytet.
 
Alla former av andra utredningar, provtagningar eller liknande i samband med fyllningsbytet sker på uppdrag av den behandlande läkaren och omfattas inte av landstingets tandvårdsstöd.
 
Det finns även en speciell patientinformation inom denna punkt.

Tillbaka till sidans topp

15.

Tandvård till följd av frätskador på tänderna som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom på patienter som är medicinskt rehabiliterade

Personkretsen
Här avses tandvård till patient som fått erosionsskador efter genomgången refluxsjukdom eller ätstörningssjukdom. Patienten ska bedömas vara medicinskt rehabiliterad innan tandvården påbörjas.

Terapiplanering ska utföras i samråd med specialisttandläkare i protetik, och vården kan sedan utföras av allmäntandläkare.

Vårdens omfattning
Fastsittande tandburen protetik ingår. Vid behov av implantat måste det styrkas att tandförlusten beror på refluxsjukdomen eller ätstörningssjukdomen.

Endast en fullständig bettrehabilitering/behandlingsperiod kan ingå.

Kommentarer och förtydliganden
Rehabilitering pga. parodontit eller andra tandsjukdomar omfattas inte.

Konstruktionerna omfattas av de allmänna reglerna för garantier.

Förhandsbedömning
Krävs för alla fall och skall innehålla dokumentation om samrådet med specialisten.

Kopia på läkarintyg som visar att patienten är medicinskt rehabiliterad skall bifogas. 

Tillbaka till sidans topp


 
Tandvårdsenheten
Region Östergötland
581 91 Linköping
010-103 73 27
region@regionostergotland.se

 

För vården:

Anvisningar

Blanketter
Rapporter