Landstinget i Östergötland

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Särskilt tandvårdsbidrag gäller för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar som medför risk för försämrad tandhälsa.

Bidraget är högst 600 kronor per halvår och gäller enbart för förebyggande tandvård eller abonnemangstandvård.

I de flesta fall krävs ett läkarintyg som anger att man tillhör någon av de grupper som har rätt till ersättning. Intyget uppvisas för tandläkaren eller tandhygienisten.

Kriterier för rätt till STB

  1. Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
  2. Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-,
      mun-, eller halsregionen
  3. Sjögrens syndrom
  4. KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats 
      syrgas eller näringsdryck
  5. Cystisk fibros
  6. Ulcerös kolit
  7. Crohns sjukdom
  8. Tarmsvikt
  9. Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia
      nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
10. Svårinställd diabetes
11. Dialysbehandling
12. Immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
13. Organtransplantation

STB kan användas för åtgärderna 101, 102, 103, 111, 112, 113, 114, 161, 162, 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209 311, 312, 321, 341, 342, 343.
  

   
     
     

Länk till läkarintyget!  

 

Tandvårdsenheten
Region Östergötland
581 91 Linköping
010-103 73 27
region@regionostergotland.se