Landstinget i Östergötland

Tandvård för asylsökande

Tandvård för asylsökande

Enligt Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. ska landstingen/regionerna erbjuda asylsökande barn och ungdomar som inte har fyllt 18 år vård i samma omfattning som erbjuds den som är bosatt inom landstinget/regionen. Landstingen/regionerna ska erbjuda asylsökande vuxna som har fyllt 18 år akut vård och vård som inte kan anstå.

Enligt Förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar ska asylsökande vuxna betala avgift med 50 kronor för behandling hos en tandläkare inom folktandvården och för behandling hos en tandläkare som tillhör en vårdgivare som landstinget/regionen slutit avtal med. Tandvård för asylsökande barn och ungdomar som inte fyllt 18 år är avgiftsfri.

Asylsökande barn och ungdomar 0-18 år

Asylsökande barn och ungdomar (0-18 år) har i enlighet med Barnkonventionen samma rätt till tandvård som de barn och ungdomar som är bosatta i Sverige. Dessa barn och ungdomar skall erbjudas den tandvård de behöver för att över tid behålla eller nå upp till en god tandhälsa i nivå med de barn och ungdomar som är folkbokförda i länet. De asylsökande barnen och ungdomarna omfattas av Vårdval inom allmäntandvård för barn och unga.

Läs mer om vårdval allmäntandvård för barn och unga under vårdval allmäntandvård för barn och unga.

Tandvården för asylsökande barn och ungdomar 0-18 år är avgiftsfri.

Asylsökande vuxna som fyllt 18 år

Asylsökande vuxna (från och med den dag individen fyller 18 år) har rätt till akut tandvård och tandvård som inte kan anstå. De vuxna ska erbjudas akut tandvård och tandvård som inte kan anstå inom Folktandvården och eller hos en privattandläkare som Region Östergötland slutit avtal med.

 
Tandläkare/kliniker med avtal om tandvård för asylsökande vuxna

GIF image, 17 x 17 Folktandvårdskliniker