Region Östergötland

Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland

Alla som har behov av samordnade insatser från region och kommun, inklusive privata utförare, har rätt till samordnad vård- och omsorgsplanering. Att personen har gett sitt samtycke är alltid en förutsättning.

Syftet med den samordnade individuella planeringen är att ge personcentrerade och samordnade insatser på rätt vårdnivå, genom ett patientsäkert och proaktivt arbete . Genom en stark vårdkedja som har korta ledtider och god kvalitet kan undvikbar slutenvård undvikas.

Den samordnade individuella planeringen ska klargöra vilka insatser personen behöver, vilka insatser respektive huvudman har ansvar för samt vem som ska samordna insatserna. 

Personen ska erbjudas personcentrerade, samordnade insatser i rätt tid och på rätt vård- och omsorgsnivå, där organisatoriska gränser inte påverkar upplevelsen av trygghet och säkerhet.

För att säkerställa en hög gemensam standard har en länsgemensam riktlinje tagits fram, i samverkan mellan Region Östergötland och länets 13 kommuner. Det finns också en processkarta där aktiviteterna beskrivs steg för steg, med all information och alla verktyg medarbetarna behöver.