Region Östergötland

Livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) - riktlinjer för förskrivning

Dokumentnamn:
Livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) - riktlinjer för förskrivning
Dokumenttyp:
Vårdprocessprogram
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Livsmedel, sondnäring, näringstillägg
Giltig fr o m:
2012-11-01
Utfärdande enhet:
Närsjukvården, ledningsstaben
Målgrupp:
Vårdverksamheter
Giltig t o m:
2017-11-30
Framtagen av:
Ann-Charlotte Orre, Britta Thorén, Susanne Grehn
Godkänd av:
Martin Magnusson, Henning Sand
Diarienummer:
RS 2016-793
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Bakgrund

Livsmedel för speciella medicinska ändamål, Food för Special Medical Purposes (FSMP), är till för personer med olika sjukdomar eller åkommor som kräver speciell kost. FSMP är inte läkemedel, de används alltså inte som medicinsk behandling för att förebygga, bota eller lindra sjukdomar. Produkterna ska användas som kostbehandling under medicinsk övervakning och ersätter helt eller delvis vanlig mat eller andra livsmedel för skärskilda näringsändamål. Exempel på FSMP är sondnäring, berikningsmedel, energimoduler, kosttillägg och livsmedel för personer med medfödda rubbningar i ämnesomsättningen. (1)

Sondnäringar måste innehålla alla nödvändiga näringsämnen i rätt proportioner. Det finns specialsondnäringar för många sjukdomstillstånd och det sker för närvarande en utveckling av olika sjukdomsanpassade sondnäringar.

Berikningsmedel finns i energi- eller proteinberikning eller kombination av dessa båda.

Energimoduler är vanligen fettemulsioner som är ytterligare en källa till energi.

Kosttillägg definieras som ett komplement till vanlig kost när den inte räcker för att tillfredsställa en persons behov av energi och näringsämnen.
Kompletta kosttillägg har en näringssammansättning som motsvarar
kostrekommendationer till friska människor med avseende på energi, protein, vitaminer och mineralämnen. De används vanligen som ett komplement till maten men kan i vissa fall utgöra den enda källan till intag av energi och näringsämnen.
Kompletta, sjukdomsspecifika kosttillägg har en särskilt sammansättning för att passa behoven vid specifika tillstånd. Tyvärr baseras den speciella sammansättningen ofta på ett tunt vetenskapligt underlag.
Icke kompletta kosttillägg (klara) är avsedda att ordineras som ett energi- och näringsrikt alternativ till annan dryck. De kan aldrig användas som enda källa för intag av energi och näringsämnen, eftersom de varken innehåller fett eller rätt mängd av vitaminer och mineraler. (1)

  • FSMP kan förskrivas till patient som inte täcker sitt energi- och näringsbehov med mat och dryck och som är undernärd eller har risk för undernäring.
  • När patient behöver komplement till mat och dryck i samband med sjukdom eller tillstånd där målet är att bibehålla eller förbättra nutritionsstatus.
  • När livskvaliteten kan förbättras under en övergångsperiod, även vid palliativ vård.

Följande tillstånd berättigar inte i sig till förskrivning av FSMP
Celiaki
Komjölksproteinallergi
Laktosintolerans

Förskrivning av FSMP, aggregat och tillbehör

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) finns krav om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Vårdgivaren skall enligt föreskriften ge direktiv och säkerställa att det finns ledningssystem som innehåller rutiner som säkerställer kvaliteten.

Leg dietist har förskrivningsrätt.

Verksamhetschefen kan utse förskrivare i läkargruppen inom respektive verksamhet. Delegationen skall vara skriftlig och dokumenteras på särskild blankett som finns i Blankettarkivet på LISA. Rutin för delegation samt återtagande av densamma skall beskrivas i enhetens internkontrollsdokumentation.

Förskrivningsbehörighet ska vara rutin inom landstinget och det ska således inte gå att förskriva FSMP om man inte är behörig.

Rutiner vid förskrivning av FSMP

På kliniker där dietist tjänstgör och patienten har sin fasta vårdkontakt tas kontakt med dietist för nutritionsbedömning (2).

De kliniker som ej har dietist skickar remiss/vårdbegäran till den läkare som har delegation på förskrivning vilken föregås av nutritionsbedömning (2).

Förskrivning sker via sjukhusköken eller Livsmedelsportalen eller annan aktör beroende på patientens förutsättningar. Sjukhusköken tillhandahåller upphandlade FSMP för avhämtning.

Kostnaden för vuxna patienter är densamma oavsett förskrivningssätt.
Ett uttag av FSMP avser en månads förbrukning. FSMP förskrivs vanligen en till två månader i taget. Inför varje ny förskrivning görs alltid en ny bedömning av nutritionsbehandlingen.

Dokumentation i patientjournalen

Ur patientsäkerhet och för att säkerställa kvaliteten i vården ska all nutritionsbehandling dokumenteras i patientjournalen.

Under sökord i dietistmallen;

Status/ Nutrition/ Sondnäring – tidigare ordination, konsumerade kosttillägg, provsmakning
 
Status/ Nutrition/ Kosttillägg – tidigare ordination, konsumerad mängd

Status/ Utförda åtgärder/ Intyg/ Livsmedel och näringslösning - för beställning brevledes via Apoteket AB för hemleverans eller avhämtning på Apoteket AB tillsammans med förskrivning på Grön blankett, Länk till grön blankett;

http://lisa.lio.se/Startsida/Verksamheter/Landstingsdirektor/Rad-och-kommitteer-/Lakemedel-new/

Status/ Utförda åtgärder/ Intyg/ Specialkost, vuxen debiteringsunderlag – Specialkost vuxen, debiteringsunderlag.

Status/ Utförda åtgärder/ Information/ Nutritionsbehandling – ordination/dag, produktnamn och smak

Status/ Utförda åtgärder/ Information/ Förskrivning av livsmedel för särskilda näringsändamål – dokumentera vilka produkter och på vilket sätt produkterna levereras.
Om grön blankett (Livsmedel – särskilda näringsändamål) använts skrivs produktnamn, smak och mängd av respektive sort samt antal uttag.

http://lisa.lio.se/Startsida/Verksamheter/Landstingsdirektor/Rad-och-kommitteer-/Lakemedel-new/

 
1. http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2000-2005/2000_14.pdf

2. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18400/2011-9-2.pdf

Instruktion till Specialkost vuxen, debiteringsunderlag - för beställning via sjukhuskök:

• Dietist/läkare fyller i debiteringsunderlaget i Cosmic; Specialkost vuxen, debiteringsunderlag.

• Patientens personuppgifter skall tydligt framgå på debiteringsunderlaget – detta underlättar för faktureringsansvarig. Ett nytt exemplar tas fram och faxas i samband med varje förskrivning.

• Om någon annan än patienten ska faktureras anges den aktuella fakturaadressen tydligt. I nuläget går adressen ej att ändra i Cosmic och måste skrivas tydligt med penna. Om förskrivningen gäller ett barn noteras den målsman eller annan person som ska faktureras. Ange namn och personnummer på den person som ska faktureras.

• Dietist/läkare fyller i FSMP inklusive eventuella tillbehör samt den mängd som ordineras för en månad, d v s ett uttag.

• Dietist/läkare fyller i ordinerat antal uttag. Max antal uttag är tre. Om patienten vill hämta flera uttag samtidigt måste det skrivas i meddelanderutan. Egenavgift faktureras för varje uttag.

• Patienten informeras om antal uttag som förskrivs och uppmanas samtidigt att ha koll på hur många uttag som finns kvar efter varje hämtning. För att vara säker på att varor finns vid avhämtning bör patienten ringa till köket inför hämtning av sondnäring och tillbehör, anskaffningsvaror eller många kosttillägg i specifik smak.

• Förskrivaren noterar sitt telefonnummer på debiteringsunderlaget.

• Dietist/läkare faxar/skickar debiteringsunderlaget till aktuellt sjukhuskök. 

• Ansvarig person i köket fyller i datum för uttaget i samband med att patienten hämtar. Om patienten är ordinerad flera uttag och hämtar ett i taget, ska datum fyllas i vid varje hämtningstillfälle. Om patienten hämtar flera uttag samtidigt skrivs datum i rutan efter 2:a uttaget eller 3:e uttaget och då faktureras patienten för 2 eller 3 uttag på en gång. Ansvarig person i sjukhusköket lämnar ut sitt telefonnummer till patienten i samband med uttaget av produkter.

• Underlaget skickas med internposten från köket till debiteringsansvarig efter varje hämtning. 

• Debiteringsansvarig skickar faktura till patienten efter varje hämtning.

• Vid återlämning av kosttillägg makuleras inte fakturan. 

• Vid återlämning av sondnäring och tillbehör makuleras fakturan om varorna återlämnas inom en månad och mindre än 25 % förbrukats.

• Debiteringsunderlag ligger kvar två månader efter förskrivning i sjukhusköket i två månader och makuleras därefter. 

Instruktionen är framtagen av dietister och debiteringsansvariga från Landstinget i Östergötland

genom Susanne Grehn, leg.dietist, tel. 010-1043153

reviderat 2012-08-01 av Ann-Charlotte Orre 010-1031809

Revisionshistorik:

Giltighetstid förlängd Martin Magnusson (28/11 2014)

Nytt Dnr 2016-11-10 Martin Magnusson vårddirektör