Region Östergötland

Vårdprocessprogram Fetma (vuxna)

Dokumentnamn:
Vårdprocessprogram Fetma (vuxna)
Dokumenttyp:
Vårdprocessprogram
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Fetma,
Giltig fr o m:
2014-05-07
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
Samtliga medarbetare
Giltig t o m:
2017-09-30
Framtagen av:
Reviderat under ledning av Ann Josefsson, Martin Magnusson
Godkänd av:
Martin Magnusson
Diarienummer:
RS 2016-773
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

Vårdnivå/remiss

Primärvård
• Diagnos, uppföljning och behandling av patienter med fetma dvs. BMI ≥ 30 (ingen allmän screeningverksamhet)
• Bedömning och uppföljning av riskfaktorer och följdsjukdomar
• Registrera diagnos (fetma E66.9) i Cosmic (se kommentar)
• Patienter med fetma och med annan känd hälsorisk exv. diabetes, hyperlipidemi, hypertoni, ärftlighet etc skall skötas i sedvanligt behandlingsprogram med tillägg av aktiviteter enl nedan.

Remiss till specialistklinik
Psykiatri
BMI > 35-40, 18-60 år.
Vid misstanke om ätstörning eller annan psykiatrisk störning som kan vara av betydelse för viktproblematiken kan en remiss för psykiatrisk bedömning skrivas. BMI kan här vara vägledande men inte avgörande.
Kirurgi
BMI > 35, rekommenderad ålder 18-60 år.
Minst 5 års duration på fetma samt minst 6 månaders dokumenterade, seriösa försök till viktminskning som inte givit bestående effekt. Patienter med minst en riskfaktor (diabetes, hypertoni, hyperlipidemi) prioriteras.

Diagnos och utredning
BMI ≥ 30 – 35
• Mäta midjemått.
• Provtagning av p-glukos, blodfetter och blodtryck (övrig provtagning efter klinisk bedömning). Om förhöjda värden görs sedvanlig utredning och behgandling av dessa (samantagen bedömning utifrån befintliga riskfaktorer – enl SCORE-systemet).
• Anamnes: Viktutveckling, livsstil (matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, tobak), övriga sjukdomar, läkemedel.
BMI > 35
• Som ovan.
• Psykisk anamnes; ev. ätstörning, ställningstagande till remiss för psykiatrisk bedömning.
Behandling

BMI ≥ 30 – 35
• Dokumentera diagnos, vikt, längd, BMI, midjemått samt livsstil i ”social bakgrund och livsstilsmallen” i Cosmic.
• Rökstopp (information, om möjligt ”sluta röka aktivitet”)
• Om > 88/102 cm (kvinna/man) i midjemått ges allmän hälsoinformation, broschyr om egenaktiviteter, erbjudande om FaR.
• Utrön motivation för viktnedgång.
• Remiss dietist (ju högre motivationsgrad/förutsättningar hos patienten, desto större indikation för intervention utifrån befintliga resurser).
• Gruppaktivitet med samtal, ”kom igång-grupp” för regelbunden lågaktiv fysisk aktivitet (daglig promenad > 40 min) genom befintliga aktörer – om möjligt.
• Ställningstagande till läkemedelsbehandling – orlistat.

BMI > 35

Som ovan                                                                             

Ställningstagande till remiss för kirurgi

Kvalitetsindikatorer
Antal diagnosticerade patienter med fetma (E66.9) i förhållande till antal listade patienter.
Flera förslag kommer att tas fram i det regionala vårdprogramsarbetet kring diagnos, behandling, process och patientrapporterade utfallsmått.
Uppföljning efter Gastric By Pass operation (GBP)

-6 veckor efter GBP: Patienten följs upp av den opererande enheten. Därefter remitteras patienten till primärvården för fortsatt uppföljning. Syftet är att ge samlad information till PV och inte för att primärt följa upp operationen. Detta görs efter 1 år enligt nedan.
-1 år efter GBP: Patienten kallas till kirurgiska kliniken på Vrinnevisjukhuset för en årskontroll.
-2 år efter GBP samt årligen: Primärvården ansvarar för alla årskontroller.
-Vid 2- och 5-årskontrollen ansvarar kirurgiska kliniken på ViN för prover utöver årskontrollproverna.

För närmare information om nödvändigt vitamintillskott, provtagning samt hantering vid diverse symptom - Se bifogad länk:
http://lisa.lio.se/Startsida/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/Kirurgiska-kliniken/Kirurgiska-kliniken---Medicinska-PM/Uppfoljning-efter-Gastric-Bypass-operation/

Se även vårdprogram Gastric bypass vid fetma
http://lisa.lio.se/Startsida/Vardprogram-vardprocessprogram/Kirurgiska-kliniken-i-Norrkoping/Gastric-bypass-vid-fetma/

Kommentarer

• Tillämpligheten av vårdprocessprogrammet måste bedömas av ansvarig verksamhetschef och behandlare utifrån varje enskild patients behov och förutsättningar där omhändertagandet av patienter med fetma är en del av det samlade uppdraget.
• Omhändertagandet av patienter med övervikt dvs. BMI 25 - 29.9 tas inte upp. Det utesluter dock inte att övervikt som en risk- och hälsofaktor skall lyftas när så bedöms befogat.
• Diagnosen fetma ska registreras i Cosmic om detta är en viktig del av patientens sjukdoms- eller ohälso-problematik och/eller är en del av bakgrunden till patientens besök.
• För rökare prioriteras rökfrihet och fokus läggs på information att undvika viktuppgång vid rökstopp (genomsnittlig viktuppgång är 3-4 kg efter rökstopp).
• Fokus läggs på enklare råd syftande till förbättrade matvanor med primärt mål att bromsa viktökning och på sikt få en bestående (långsam) viktreduktion.
• Det viktiga är hur mycket man äter. Mängden födointag måste anpassas kalorimässigt efter målvikten/midjemåttet.
• Ökad fysisk aktivitet efter förmåga (individuell målsättning) är viktigt att uppnå (daglig promenad 40-60 min – hjärtfrekvens 100-120 slag/min).
• Ökad fysisk aktivitet ger riskreduktion även utan signifikant viktnedgång.
• För ytterligare information se: FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), Statens Folkhälsoinstitut 2008.
• Läkemedelsbehandling har en mycket måttlig effekt, men kan användas till motiverade patienter. Viktigt att beakta indikationer och kontraindikationer och att utvärdera effekten fortlöpande, enligt gällande rekommendationer. Vid biverkning och/eller utebliven viktnedgång ska behandlingen avslutas.
• Ett enkelt screeninginstrument för att identifiera patienter som kanske har en ätstörning i detta fall särskilt bulimi är SCOFF-testet (5 frågor), som i vetenskapliga studier har visat sig vara relativt träffsäkert trots att det är kort och enkelt. Testet är ffa utprövat för personer som är 18 år eller äldre.
• Specialistklinikerna för allmän internmedicin, diabetes etc. sköter sina patienter enl. riktlinjer.
• Uppföljning via Cosmic (förutsätter att diagnos satts).
Revisionshistorik:

Reviderat 2014-06-24

Giltighetstid förlängd (utan revidering) 2015-09-29 - 2016-09-30 Martin Magnusson Vårddirektör

Giltighetstid förlängd inför revidering samt nytt Dnr 2016-10-31 Martin Magnusson Vårddirektör