Region Östergötland

Fördelning mellan primärvården och barnklinikerna

Dokumentnamn:
Fördelning mellan primärvården och barnklinikerna
Dokumenttyp:
Vårdprocessprogram
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
östgötafakta
Giltig fr o m:
2015-10-20
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
Medarbetare inom Region Östergötland
Giltig t o m:
2019-10-20
Framtagen av:
Olov Änghagen
Godkänd av:
Martin Magnusson
Diarienummer:
RS 2016-133
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

Överenskommelse om samverkan mellan barn- och ungdomsmedicin (BUM) och allmänmedicin angående sjukdomar och tillstånd hos barn och ungdomar. Målet är att ge barn och ungdomar bästa möjliga vård på rätt vårdnivå.

Tabellerna nedan är tänkta som en vägledning/referens vid rådgivning och remisskrivande. De omfattar akuta sjukdomar och symtom samt uppföljning och utredning av patienter med fastställda diagnoser. Fördelningen utesluter inte att barnen/ungdomen kan remitteras i båda riktningar.

Nyfödda/yngre barn skall oftare och i vissa fall alltid till barnläkare. Den första bedömnigen av patient görs i första hand på vårdcentral under dagtid. På jourtid sker första bedömning av spädbarn under 3 månader samt allmänpåverkade barn på barnjourmottagningen, övriga på jourcentral.

Äldre barn/tonåringar skall i större utsträckning omhändertas av allmänläkare. De patienter som i vuxen ålder kommer att följas av allmänläkare, kan efter direkt kontakt och överenskommelse mellan barnläkare och allmänläkare över remitteras redan efter avslutad tillväxt.

Sällsynta/komplicerade sjukdomar/tillstånd i behov av specialistvård handhas av barnläkare. Barn/ungdomar med specialistkrävande grundsjukdom kan ha behov av barnläkarkontakt även vid enklare sjukdomstillstånd.


Akuta tillstånd /symtom

Allmänpåverkade barn som kommer till vårdcentral omhändertas där i väntan på lämplig vidare transport. Kontakta mottagande enhet per telefon.

Vid direkthänvisning av patient till barnklinik från sjuksköterska som sitter i telefonrådgivning på vårdcentral kontaktas också alltid mottagande enhet per telefon.

Förklaring till nedanstående tabell om inget annat anges:

++ = Helst + = Går bra (+) = Kan, men bör inte

 

Akuta tillstånd

VC eller BUM

Patienten till närmaste vårdenhet

Anafylaxi ++

Anafylaxi - Barnallergisektionen

Anafylaxi behandling - Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland

Andningshinder ++

Handläggning av barn med pseudokrupp - Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland

Akut astma - Barnallergisektionen

El-olycksfall ++ PM Elektrisk stöt

Hjärtstopp ++ HLR instruktionsblad (nytt fönster)

Huggormsbett ++ PM Huggormsbett

Kramper ++

Behandling av feberkramper - Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland

Intoxikation ++

Giftinformationscentralen (nytt fönster)

Berusade barn

Urtikaria, generellt ++

Utredning och behandling av urtikaria - Barnallergisektionen


Icke akuta tillstånd/symtom

Förklaring till nedanstående tabell om inget annat anges:

++ = Helst + = Går bra (+) = Kan, men bör inte

Diagnoser/symtom

VC

BUM

PM remittering

Diabetes

Diabetes typ 1, nydebuterad ++ Högt B-glukos alltid akut remiss. Ring barnjour.

Infektionssjukdomar

Feber, barn under 3 mån, temp >38,5º ++ Dagtid första bedömning på VC
Feber, barn över 3 mån med allmänpåverkan ++
ÖLI/bronkit utan påtagliga andningssymtom ++
Cystit under 2 år ++ Uppföljning av förstagångs UVI hos pojkar och flickor <2 år
Urinvägsinfektion hos barn (pdf, nytt fönster)
Cystit över 2 år ++ Gäller afebril UVI.
BUM: Uppföljning av 1:a recidiv pojkar och 2-3 recidiv under ett år för flickor.
Gastroenterit utan dehydreringstecken ++ + BUM: Allmänpåverkat barn
Östgötafakta - gastroenterit hos barn
PM Dehydrering
Otit ++

Recidiverande otiter remiss till ÖNH

Strama riktlinjer (nytt fönster)

Öronvärk

++

 

Ögoninfektioner ++

 

Pneumoni utan påtaglig allmänpåverkan ++ Strama riktlinjer (nytt fönster)
Pyelonefrit under 2 år ++

PM urinvägsinfektion hos barn

Riktlinje BLF: Urinvägsinfektion hos barn (nytt fönster) 

Pyelonefrit över 2 år utan påtaglig allmänpåverkan ++ + BUM: Uppföljning av pyelonefrit alla åldrar - se ovan.
Tonsillit ++ Strama riktlinjer (nytt fönster)
Pseudokrupp ++ +

PM Pseudokrupp

Borreliainfektion +
Erytema
migrans
+
Misstanke
om meningit
eller artrit
PM Borreliainfektioner hos barn, handläggning i primärvården
Kikhosta + +

PM Kikhosta hos barn

Kunskapscentrum för infektioner under graviditet (nytt fönster)

Smittskyddsblad (nytt fönster)

Immundefekt ++ BUM: Atypiska infektioner och/eller flera djupa infektioner.
Primär immunbrist - länk till SLIPI (nytt fönster)

Neurologi

Krampanfall inkl. förstagångskramp + ++

PM Behandling av feberkramper


Utredning/uppföljning

Förklaring till nedanstående tabell om inget annat anges:

++ = Helst + = Går bra (+) = Kan, men bör inte

Diagnoser/symtom

VC

BUM

PM remittering

Allergologi

Barnallergisektionens stencilsamling (nytt fönster)
Allergier - födoämnesallergi (+)
Lindriga besvär, parabjörk
symtom
++
Baslivsmedel
misstänkt
jordnöts-
reaktion,
systemreaktioner

Gäller särskilt basfödoämnen, mjölk, ägg, fisk, vete etc.

Utredning och handläggning av barn med misstänkt/verifierad överkänslighet mot komjölk

Utredning och handläggning av barn med misstänkt/verifierad allergi mot nöt- /jordnöt

++
Överkänslighet
mot antibiotika
Handläggning av misstänkta överkänslighetsreaktioner mot ß-laktam-antibiotika
++
Bi- och getingallergi
Utredning och behandling vid misstänkt bi- och getingallergi
Astma - utredning Från 8 år Under 8 år Vårdprocessprogram astma

Omhändertagande av ungdomar och barn med astma och allergi. Rutiner inför överföring till annan vårdgivare
Astma - behandling av barn 0-2 år ++
Astma - infektionsutlöst eller intermittent med låga doser budesonide (200 - 400 microg/ dygn) ++
Från 3 år
++
Under 3 år
Astma - barn med misstänkt allergisk astma eller längre behandlingsperioder än 3 veckor ++
Från 8 år
++
Under 8 år

 

 


Underhållsbehandling av astma hos barn (nytt fönster)

 

 

Ansträngningsutlöst astma (nytt fönster)Astma - 7-12 år med kontinuerlig steroidbehandling < 200 microg
budesonide per
dygn
>200 microg
budesonide eller
motsvarande
Astma - 13-18 år gamla barn med kontinuerlig behov av steroid  < 400 microg budesonide per dygn > 400 microg budesonide per dygn eller motsvarande
Eksem, uttalade hos spädbarn ++

Eksem hos barn och ungdomar

Eksem (nytt fönster)

Eksem, lindriga ++ (+)
Eksem, svåra ++
ev. Hudklin
Rhinokonjunktivit ++ +
Urtikaria +
<6 veckors
duration
+
>6 veckors
duration
BUM: Akut urtikaria där födoämne eller läkemedel misstänkes samt återkommande urtikaria med systemsymtom.
Barnallergisektionen Urtikaria (nytt fönster)

Endokrinologi

Diabetes ++ Förhöjd b-glukos – akut remiss till BUM. Ring alltid barnjour.
Hypotyreos (+)
tillväxt
avslutad
++ Tyreoidea
Hypertyreos ++ Tyreoidea
Tillväxtutredning ++ Tillväxtstörningar hos barn
Östgötafakta - Tillväxt
Retentio testis, unilateral ViN Barnkir
US/LiM BUM
Behandling av retentio testis
Östgötafakta - Retentio testis
Retentio testis, bilateral ++
Pubertetsutveckling, sen ++ Tanner 1 vide >14 år pojkar och >13 år flickor
PM Försenad pubertet
Pubertetsutveckling, tidig ++ Tanner 2 vid <9 år pojkar och <8 år flickor
Pubertas praecox
Kortvuxenhet + + Kortare än -2,5 SD, avviker mer än 1,5 SD från medelföräldralängd eller avviker från sin kanal i längd se PM Tillväxt.
Långvuxenhet +
Obs! Om ej
familjär
långvuxenhet
föreligger
överväg remiss
till BUM
+ Pojkar med beräknad slutlängd >2 m.
Flickor med beräknad slutlängd >185 cm.
Remiss bör skickas när barnen är 1,8 resp 1,65 cm.
D-vitaminbrist + PM/riktlinjer för vitamin D-brist

Gastroenterologi/nutrition

Spädbarnskolik ++ (+)

 

Förstoppning ++ Östgötafakta förstoppning
Akut ont i magen >1 år <1 år Överväg hänvisning till kirakut
Buksmärtor, återkommande ++
+
<4 år
BUM: >4 år med kraftig smärta eller påverkan av vardagen p.g.a. smärta
Smärtdominerande funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdomar
Diarré UNS ++ +
Enkopres ++
Dyspepsi/reflux (+) ++
Laktosintolerans ++

Östgötafakta laktosintolerans hos barn och unga

Glutenintolerans, konstaterad ++ VC initial utredning innan remittering
Östgötafakta celiaki
PM Celiaki
Celiaki hos barn och ungdomar
Tarmblödning, mindre tarmblödning (1-2 ggr) ++ +

 

Tarmblödning, återkommande ++
Uppfödningsproblem utan tillväxtrubbning ++ +
Uppfödningsproblem med tillväxtrubbning + ++
Springmask ++
Prolongerad ikterus ++ Utredning ikterus >3 veckor hos fullgången eller 4 veckor om prematur (i övrigt opåverkat barn). Om påverkad remiss till BUM tidigare än 3-4 veckor.

Hematologi

Anemi, järnbrist hos tonårsflickor ++ (+)

 

Anemitillstånd, övriga ++

Hjärtsjukdomar

Blåsljud, inte fysiologiskt eller oklar om fysiologiskt ++ VC följer upp blåsljud som påvisats i samband med feber.
Östgötafakta - Blåsljud hjärta
Svimning eller yrsel under ansträngning samt hereditet för hjärtsjukdom ++

Östgötafakta - Hjärtsymtom i samband med fysisk ansträngning

Svimning, äldre barn ++ (+)

 

Hälsokontroll

Asylsökande barn Flyktingmedicinskt centrum
Adoptivbarn ++
BBIC Utförs av Barnkliniken i Norrköping
Prematuruppföljning ++ +
födda <32 veckor
Neonatalavdelning gör alltid uppföljning av alla barn födda före vecka 32 och barnen följs i 12-18 månader. Ska ändå följas på BVC.

Leder

Hälta, misstanke om coxitis simplex ++ + Östgötafakta - Hälta hos barn
Ledsvullnad utan trauma ++
Ledvärk UNS ++ (+)
Reumatisk sjukdom ++

Misshandel/övergrepp

Misstanke om barn som far illa + ++

Barnskyddsteam

Anmälan om oro för barn

Neurologi

Feberkramp
(komplicerad, profylax)
++

PM Feberkramper

Epilepsi ++
Huvudvärk UNS >6 år <6 år BUM: Alla åldrar om huvudvärken mycket påverkar vardagen.
Östgötafakta - Huvudvärk hos barn och ungdomar
Migrän, klassisk
förskolebarn
++
Migrän, klassisk
tonåringar
++
>13 år
+ BUM: Om ej förbättrad av insatt behandling.
Skalltrauma/commotio ++
barnkirurg akut
Commotio
Neurologisk utvecklingsavvikelse + ++ Primär bedömning BVC/Skolhälsovård (SHV)
Neuropsykiatri/ADHD SHV/BUP
Mental retardation BVC/SHV/Barnhabilitering
Autismspektrum BVC/SHV/BUP
Smärta +
kortvariga
smärttillstånd
+
kroniska
smärttillstånd

Smärtpärm Barnklinikerna

Riktlinjer Svensk barnsmärtförening (nytt fönster)

Skallasymmetrier <2 år + + Första bedömning på BVC
Kraniosynostoser (nytt fönster)

Nefro-urologi

Cystit/pyelonefrit - se "infektionssjukdomar"
Asymtomatisk bakterieuri ++ Urinvägsinfektioner hos barn
BLF: Urinvägsinfektion hos barn (nytt fönster)
Glomerulonefrit ++
Inkontinens, dag ++
Inkontinens, natt (enures) ++ +
trots enureslarm och
mycket terapiresistent enures
Aktuellt från ca 6 års ålder.

Östgötafakta - Fimosis

Vaccinationer

Vaccinationsfrågor hos allergiska barn

+ +

Vaccination - riktlinjer vid allergifrågeställning

Vaccination av prematura barn Vaccination av prematura barn födda före 32+0 veckor

Viktproblem

Övervikt iso BMI <30 ++ Övervikt hos barn
Övervikt och fetma hos barn och ungdomar
Övervikt iso BMI >30 + ++ Remissindikation ökar om komplicerande grundsjukdom finns eller neurologiskt handikapp finns liksom om metabol komplikation till fetman finns.
Övervikt hos barn
Övervikt och fetma hos barn och ungdomar
Anorexi, bulemi BUP