Region Östergötland

Att förebygga allergiutveckling hos barn - PROOM-3

ÄR DU GRAVID?

Har du, barnets pappa eller syskon allergi?

På Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping samt på barnmottagningarna i Norrrköping och Motala, pågår en studie där vi undersöker om tillskott av omega-3-fettsyror och/eller probiotiska mjölksyrabakterier kan förebygga allergier hos barnet. Detta tillskott ges under graviditeten (från graviditetsvecka 20) och under barnets första levnadsår.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om studien är du välkommen att kontakta oss.

E-post: Barnallergiforskning@regionostergotland.se

Telefon: 010-103 13 29

Combined dietary supplementation with Lactobacillus reuteri and omega-3 PUFA during pregnancy and postnatally in relation to development of IgE-associated eczema during infancy
PROOM 3
 

Linköpings universitet

Karel Duchén, Barnkliniken, US
Thomas Abrahamsson, Barnkliniken, US
Lennart Nilsson, Allergicentrum US
Maria Jenmalm, IKE, HU.
Göran Oldaeus, Barnkliniken Ryhov, Jönköping

 
Kan allergier undvikas? Syftet med studien är att se om barn får allergi i mindre utsträckning om mamman får ett kombinerat tillskott med omega-3-fettsyror och/eller mjölksyrebakterier under graviditet och amning och barnet får mjölksyrebakterier under sitt första levnadsår med start redan vid födelsen.
 
Under de senaste 30-40 åren har allergier ökat kraftigt i Sverige och andra västländer. I Östeuropa och utvecklingsländer däremot är allergier fortfarande mindre vanliga. Trots intensiv forskning för att finna orsaker, kan ökningen bara till en viss del förklaras av tidigare kända riskfaktorer och omgivningsfaktorer såsom passiv rökning, förändrat inomhusklimat, pälsdjurskontakter, stress mm.

Förebyggande insatser har hittills bara haft begränsad effekt. Under senare tid har man istället för att bara studera riskfaktorer, alltmer börjat intressera sig för s.k. friskfaktorer. Vad är det som gör att vissa människor inte får allergi?

På barnkliniken i Linköping har vi studerat två möjliga friskfaktorer: 1) Våra vanliga bakterier i tarmen.  Vi har visat i tidigare studier att svenska barn har högre förekomst av mjölksyrebakterier i tarmen hos icke allergiska barn jämfört med allergiska barn. 2) Studier som vi tidigare har genomfört på barnkliniken i Linköping visar på ett samband mellan mängden omega-3-fetter (fiskfetter) i kosten och allergiutvecklingen hos barn tidigt i livet. Detta stöds av epidemiologiska studier de senaste åren.

För att bekräfta dessa "friskfaktorer"har vi två pågående forskningsprojekt i Norrköping, Motala och Linköping för att visa att både tillskott av mjölksyrebakterier till mamman och barnet samt omega-3-fetter till mamman, var för sig kan förebygga allergisk sjukdom (huvudsakligen eksem) tidigt i livet om sjukdomen är kopplad till förekomst av positiva hudtester (pricktest) mot ägg, mjölk och andra födoämnen. Resultaten pekar också på att effekten av mjölksyrebakterierna är bättre om modern har/har haft allergiska symtom själv. Omega-3-fetter tycks vara bättre när det gäller förebyggandet av allergisk sjukdom hos barnet om modern inte har någon allergi.

 

Vilka frågor vill vi få svar på i PROOM-3-studien?

  1. Kan den förebyggande effekten på allergisk sjukdom vi tidigare har sett med både mjölksyrebakterier och omega-3-fetter till mamma och barn upprepas på nytt?
  2. Kan tillskott av mjölksyrebakterier till modern redan i graviditetsvecka 20 ge en bättre allergiförebyggande effekt? (I den tidigare studien gavs mjölksyrebakterierna till mamman först från graviditetsvecka 36.)
  3. Kan en kombination av mjölksyrebakterier och omega-3-fetter till mamman och barnet, som var för sig verkar ha en allergiförebyggande effekt, förstärka varandra?
  4. Vad skulle i så fall vara den ”allergiskyddande” mekanismen?
  5. Kan tillskott av mjölksyrebakterier påverka mammans tarmfunktion under graviditeten?

Vem kan delta?
För att delta i studien krävs att någon i familjen har eller har haft allergi (astma, hösnuva eksem, nässelutslag minst 2 ggr av mat eller matallergi med mag-tarmsymptom).

Hur går det till?


Den medverkande familjen lottas till en av fyra grupper:

1. En grupp som får både mjölksyrabakterier och omega-3-fettsyror
2. En grupp som får mjölksyrabakterier och kontrollkapslar
3. En grupp som får omega-3-fettsyror och kontrolldroppar
4. En grupp som får kontrolldroppar och kontrollkapslar, så kallad placebo som alltså inte innehåller någon verksam substans.

Mamman tar 20 droppar (mjölksyrebakterier eller placebo) samt 3 kapslar (omega-3-fetter eller placebo) av studieprodukterna 2 gånger dagligen från och med 20:e graviditetsveckan fram till förlossningen.

Efter födelsen får barnet samma slags droppar som mamman varje dag, dock enbart 5 droppar, under det första året medan modern fortsätter med enbart kapslarna under amningsperioden. Barnen ammas så länge som man vill men för att kunna räknas med vid slutanalysen vill vi att barnen skall ha ammats i minst 15 veckor. Både mamma och barn kommer att följas noggrant med provtagningar under studiens gång. En allergisjuksköterska kommer att undersöka barnet vid 3, 6 och 12 månaders ålder och en barnläkare kontaktas vid behov. Alla barn undersöks av barnläkare vid 24 månaders ålder. Dessutom kommer familjen regelbundet att få besvara frågeformulär om barnets eventuella allergiska symtom.

Mer information finns under fliken ”Studieupplägg”.