Landstinget i Östergötland

Projektfas 2 - Pågående

Projektmål:
”Definition och etablering av ett ekosystem för e-hälsa”

Planerat genomförd december 2020

Delmoment 1 – Modell för dialog

Genomförd

Baserat på den genomförda kartläggningen och erfarenheter av redan pågående initiativ har ett första teoretiskt förslag till ett ekosystem för e-hälsa beskrivits. Beskrivningen är på övergripande nivå och används som ett stöd för att inventera grundläggande förutsättningar för ett implementationsprojekt. Modellen finns presenterad i rapporten ”Våga vara hemma”.

Ekosystem för eHälsa

Delmoment 2 – Förädling av modellen 

Genomförd

Modellen har förädlats genom att göra en behovs- och processkartläggning. Resultatet från intervjuer med medarbetare och patienter, workshops med vårdföreträdare inom region och kommun finns samlat i rapporten ”Våga vara hemma – Behovs- och processkartläggning”. I den rapporten presenteras beteendegrupper hos medarbetare och patienter samt ett önskat läge där egenmonitoreringsprocessen finns och verkar. För att tydliggöra informationssäkerhetsområdet så har en översyn gjorts och en rapport rörande detta tagits fram.
Delmomentet kan anses som genomfört, men förädling sker ju kontinuerligt i och med att ny kunskap skapas och insikter genereras.
Önskat läge för hemmonitorering
Delmoment 3 – Prova modell och process

Pågår vad gäller vårdorganisation med planerad sluttid december 2020

Den framtagna teoretiska modellen verifieras genom praktiska tester, både för enskilda komponenter som för helheten. Genom att prova egenmonitoreringsprocessen i workshopform så identifieras luckorna i ramverket. Utgångspunkt är patientens resa i egenmonitoreringsprocessen och den prövas utifrån olika tillstånd/funktion/diagnos (Hjärtsvikt, KOL, Diabetes och skör äldre).
Under denna fas identifieras också mottagare av projektresultatet i vården och hos MTIT-organisationen. Parallellt med detta så har det pågått en upphandling av en egenmonitoreringslösning. Upphandlingen genomfördes enligt förhandlat förfarande.
Planerad leverans i detta delmoment är:
  • En generell egenmonitoreringsprocess med tillhörande rutiner & riktlinjer, mallar och medicinskt ramverk (hur/vem/var/vad vi vårdar med egenmonitorering). Detta i en första version. (Redovisas i dokumenten till höger under Rapporter)
  • En utpekad förvaltning i vården och MTIT med plan för verksamhetsstyrnings- och ersättningsmodell. (Mottagande förvaltning: E-hälsoobjektet)
  • En upphandlad egenmonitoreringslösning (Imagine care från Life Carex AB)

Hemmonitoreringsprocess

 

Delmoment 4 – Införande startar

Planerad start september 2020

Systemet provas och  utvärderas i sin helhet i klinisk vårdmiljö. Omfattningen begränsas till ett fåtal patienter ur gruppen patienter med hjärtsvikt, KOL, Diabetes eller skör äldre. Införandet startar på flera platser i regionen.

Planerad leverans i detta delmoment är:

  • En utvecklad generell egenmonitoreringsprocess med tillhörande rutiner & riktlinjer, mallar och medicinskt ramverk. Version 1.0
  • En driftsatt egenmonitoreringslösning
  • Paket för driftsättning av system och process (manual, utbildning mm)

Delmoment 5 – Implementering

Planerad start december 2020

Systemet införs hos patienter (i grupperna ovan) i ordinarie verksamhet. Under detta delmoment verifieras även att lösningen är generisk och flyttbar från en miljö till en annan. Rutiner och processer för denna transformation dokumenteras.
Planerad leverans i detta delmoment är:
  • Överlämning till förvaltning hos vård och MTIT

Rapporter

Egenmonitorering - Framtidens vård - En broschyr eller ett magasin som beskriver med patienten som målgrupp vad egenmonitorering skulle kunna vara för hen. Givetvis fungerar den också att läsas som vård- och omsorgsmedarbetare.

Ny version av Region Östergötlands "Önskat läge" vad gäller egenmonitorering.

Ny version av Region Östergötlands Egenmonitoreringsprocess.

Utvärdering av Upphandling - Leverantörernas persperktiv (pdf) Utvärdering gjord på regionens upphandling av egenmonitoreringslösning. För att inhämta leverantörernas perspektiv på upphandlingens form och upplägg.

Upphandlingsdokument: Inbjudan och Kvalificering samt Förfrågningsunderlag.

Riktlinje för egenmonitorering ett utkast (pdf) Ett utkast av den riktlinje för egenmonitorering och de processer den stödjer som ska prövas i regionens test av egenmonitorering.

Våga vara hemma - Fördjupad behovs och processkartlägning (pdf)

Våga vara hemma - Behovskartläggning & processkartläggning (pdf)

Ekosystem för e-Hälsa - En juridisk genomlysning  (pdf)
En juridisk genomlysning av egenmonitorering i hälso- och sjukvården