Landstinget i Östergötland

Stickande/skärande avfall

Avfall med skärande och stickande egenskaper som varit i kontakt med blod och andra kroppsvätskor oavsett om patienten har en känd smitta eller inte ska hanteras som smittförande skärande/stickande avfall. Gäller även för vassa föremål där den integrerade skyddsfunktionen har aktiverats.

För att undvika att personer som hanterar avfall utsätts för smittrisk ska därför smittförande skärande och stickande avfall läggas i separata behållare märkta med Smittförande skärande/stickande avfall. Behållarna ska vara säkra mot genombrott av vassa föremål och får inte återanvändas.

Exempel på skärande/stickande avfall:

 • Kanyler
 • Knivblad
 • Rakblad
 • Suturnålar
 • Objektsglas
 • Täckglas
 • Lansetter
 • Rotkanalsfilar
 • Tandregleringsbågar
 • Brutna ampuller
 • Läkemedelsavfall som är stickande/skärande så som sprutor med fast kanyl.

Sorteringsinstruktion


Stickande/skärande avfall ska samlas upp i avsedda avfallskärl.

Tänk på att:

 • Stickande/skärandebehållaren ska fyllas till påfyllnadsgränsen, men inte över.
 • Kärlet ska förslutas så att avfall eller smittämnen inte kan läcka ut.
 • Om kärlet innehåller mycket vätska ska det även finnas absorbentmaterial i behållaren.
 • Märk med etikett "Stickande/skärande smittförande avfall" och fyll i etiketten.
 • Endast det avfall som anges på etiketten får läggas i kärlen.

 

Personal i hemsjukvården eller motsvarande verksamheter ska ha med sig ett avfallskärl för att samla in stickande/skärande avfall. Ett kärl får användas för flera patienter om den återförs till ordinarie arbetsplats vid arbetspassets slut. Alternativt kan ett avfallskärl förvaras hos och användas till en patient. Avfallskärlet återförs till arbetsplatsen när kärlet är fullt.

Patienter som för egenvård använder sprutor och kanyler kan hämta en behållare för att lägga dessa i hos apoteken i Östergötland. För mer information till vårdpersonal om vad som händer med läkemedelsavfall se sida om läkemedel och miljö.

Förvaring


Stickande/skärande avfall förvaras i desinfektionsrum/motsvarande som har, eller har nära anslutning till tvättställ, golvbrunn och tappställe för varmt och kallt vatten. Avfallet ska inte vara åtkomligt för obehöriga. Utrymmet ska vara synligt märkt med varningsskylt med den internationella symbolen för biologisk fara.


Stickande/skärande avfall får förvaras i rumstemperatur i högst tre år.

Avfallshämtning


Vårdenheter på sjukhusen beställer hämtning via CVU Direkt – Kundtjänst för stöd och service. Välj tonval Inre logistik för respektive sjukhus. Följande fraktsedel fylls i och skrivs ut i tre exemplar: Fraktsedel för transport av smittförande avfall 

Verksamheter utanför sjukhus skickar med lättgodstransportören (Stångåbuss) till miljöstation på närmaste sjukhus. Placera på anvisad plats för internpost/lättgods. Följande fraktsedel fylls i och skrivs ut i tre exemplar: Fraktsedel för transport av smittförande avfall 

Privata vårdgivare och lagetablerade läkare som är anslutna till Regionens godstransportslinga beställer hämtning av godstransportör och följande fraktsedel ska fyllas i: 36201-v.1.0 Transportdokument avfall till Region Östergötland

Fraktsedeln ska medfölja godset i två exemplar och avsändaren ska även spara ett exemplar hos sig. Dokumenten ska sparas i fem år. 

Kärl

 

Kärl beställs via inköpssystemet Unit4 Business World

Flera storlekar finns att välja mellan.


0,7 liter, LiOnr 18706

2 liter, LiOnr 3423010

6 liter höjd 33 cm, LiOnr 34230301

6,4 liter, LiOnr 12437

 

Etiketter

 

Etiketter beställs via inköpssystemet Unit4 Business World

    skärande/stickande avfall 

Etikett skärande/stickande avfall, 100/rulle
LiO nr 252320

 

Film

 

Kort film om vad som är viktigt att tänka på vid hantering av stickande/skärande avfall:

Hantering av stickande/skärande avfall