Region Östergötland

Aktuell information

Nya provtagningskit att beställa

från 2020-04-05 finns det fler provtagningskit för luftvägsprover att beställa. Dessa kit ersätter bla ESwab-rören som har tagit slut just nu. använd rätt kit för just den analys som ni önskar.

  • LIO-nummer 752872 heter Copan Nasopharynx – endast till odling.
  • LIO-nummer 752901 heter Provtagningskit för Covid-19, PCR och odling (Mikrobiologen RÖ) - egentillverkat
  • LIO-nummer 752813 heter Provtagningskit för Covid-19 (EJ ODLING) (Mikrobiologen RÖ) – egentillverkat

 

Corona-transporter från ViN

befintliga transporter samt utökning med extra taxi kl.09:50 samt 16:30 från ViN.
Med start f.m. April 2020 och så länge som behovet finns.

Utlokalisering av blodskåp i Motala

Från och med 2018-02-26 är utlokalisering av blodskåpet är i gång.

 

Nya rutiner i ROS för beställning av serologiska analyser inom klinisk mikrobiologi

Från och med 2015-11-03 överförs våra serologiska analyser samt molekylära analyser avseende HIV, Hepatit B och Hepatit C till ett nytt datasystem.

Flera nya screeningpaket för serologiska virusanalyser införs och möjlighet ges att i en del av dessa välja bort eller bocka av förvalda alternativ. Vissa paket går dock inte att modifiera. Paketen finns i ROS under "Virologiska analyser, Grupp: Screeningpaket". 

I samband med detta berörs molekylära analyser för HIV, Hepatit B och C, som beställs på positiva, redan konfirmerade patienter. Dessa hittas som tidigare under "Virologiska analyser, Grupp: Påvisning av virus".

Ny mikrobiologisk fecesdiagnostik
Primär odling har ersatts med PCR-teknik vilken påvisar DNA/RNA från vanligt förekommande bakterier, parasiter och virus vid gastrointestinala infektioner.
 
Två fecespaket finns att beställa i ROS:
- Fecesdiagnostik symptom (fullständig), avsedd för patienter
  med symptom i form av diarréer och kräkningar.
  I paketet ingår bakterier, parasiter och virus.
  Svar lämnas på samtliga ingående agens. För Norovirus är
  dock känsligheten lägre än med andra metoder och endast 
 
positiva resultat kan lämnas ut.

- Fecesdiagnostik hälsokontroll är avsedd för kontroll vid
  livsmedelsarbete eller vid eventuell uppföljning av tidigare
  påvisad Salmonella, Shigella eller EHEC.
  I paketet ingår enbart bakterier; Salmonella, Enteroinvasiva
  E coli/Shigella, EHEC, Campylobacter jejuni/coli och Yersinia
  enterocolitica.

Se även Smittskyddsenheten: PM och riktlinjer; Kontrollprover vid tarmsmitta

Odling utförs alltid vid positiv PCR för:
Enteroinvasiva E coli/Shigella. Dessa två bakterier är närbesläktade och kan inte skiljas åt med dagens PCR-metoder.
EHEC Isolering av bakterier avsedd för typning och epidemiologisk kartläggning.
Salmonella och Campylobacter då patienten vårdas på avdelning eller sökt akut- eller infektionsmottagning.
Misstanke om inhemsk smitta. Isolering av bakterier avsedd för typning och epidemiologisk kartläggning.
Resistensbestämning. Om resistensbestämning önskas måste det tydligt anges i beställningen.
(2015-09-09)

Svampodling
Nyhet i ROS: Mykologiska analyser återfinns nu under ”Grupp Svampanalyser”.
(2015-02-02)

Quantiferon
Provtagning för analys av Quantiferon måste utföras på rätt sätt för att ge rätt information.
• Quantiferonrören innehåller vacuum och fylls automatiskt med 0.8 -1.2 mL blod vilket markeras av det svarta strecket. Om något av rören innehåller för lite eller för mycket blod måste det tas om.
• Rören skakas kraftigt upp och ner i ca 5 sekunder.
• Proverna ska komma till klinisk mikrobiologi inom 16 timmar efter provtagning.
• Etiketter får inte sättas så att de döljer provvolymen och/eller den svarta markeringen.
(2015-02-02)

Stickskada/Incident En omarbetad instruktion för hur man gör sin ROS-beställning i samband med stickskada/incident finns nu publicerad. Länk finns här och från hemsidan för Klinisk mikrobiologi och från Vårdhygien, lokala anvisningar.
(2014-06-18)

GBS-screening
Alla fynd av GBS svaras ut. Anrikning av provmaterial i buljong för att påvisa även enstaka GBS, utförs vid ROS-beställning "Streptokocker grupp B (GBS) sekret" under Grupp: Specialanalyser bakterier. 
(2014-10-20)