Landstinget i Östergötland

Laboratoriemedicin

Diagnostikcentrum driver kliniska laboratorier på länets sjukhus och vid de flesta vårdcentralerna i länet. Vi har ett bassortiment av analyser som utförs av våra vårdcentrals-laboratorier och ett större sortiment av tjänster på våra sjukhuslaboratorier.

Vi arbetar i första hand med provanalyser men också med blodkomponenter, patientbehandlingar och bårhusverksamhet. 

 

Laboratoriemedicin är en av Swedac ackrediterad verksamhet enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018. I de fall laboratoriet har en ackrediterad metod för beställd provning tillämpas alltid denna, såvida inte ni som kund begärt något annat. Ackrediteringsstatus anges för respektive metod/analys i Provtagningsanvisningarna.

De rapporteringsmedier som Laboratoriemedicin i Östergötland för närvarande använder sig av, medger inte i nuläget markering av vilka metoder som är ackrediterade och vilka som inte är det. Laboratoriet kan därmed inte leverera en ackrediterad rapport. Detta innebär att provningen inte kan betraktas som utförd under ackreditering enligt Swedacs föreskrift (STAFS 2020:1) eftersom hänvisning till ackreditering ej kan göras.
Vid särskild förfrågan och vid enskilda tillfällen kan en ackrediterad rapport levereras för provning utförd med ackrediterad metod. I dessa fall sparar laboratoriet allt nödvändigt underlag för att kunna utfärda en ackrediterad rapport. Denna förfrågan kan göras upp till 6 månader efter utförd provning.
Laboratoriemedicin arbetar med att ta fram en IT-lösning som medger markering av vilka metoder som är ackrediterade.

För frågor och beställning av ackrediterad rapport kontakta kvalitetsansvariga för Laboratoriemedicin KvalitetsansvarigaLaboratoriemedicin@regionostergotland.se

 

Provtagningsanvisningar

Verksamheter

Klinisk farmakologi

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Klinisk kemi

Klinisk mikrobiologi

Klinisk patologi

Klinisk genetik

Laboratoriemedicin sjukhus

Patientnära laboratoriemedicin
 
Övrigt
Undervisning för vårdpersonal
Studier, projekt och uppdrag
Remisser och beställningar
Prislistor laboratoriemedicin