Landstinget i Östergötland

Arbets- och miljömedicin i Linköping

           

 


Information för vårdgivare


Arbets- och miljömedicin (AMM) utgörs av Arbets- och miljömedicinska kliniken samt Arbets- och miljömedicinska laboratoriet.

Arbets- och miljömedicin i Linköping är en arbets- och miljömedicinsk enhet med huvudsakligt upptagsområde i sydöstra sjukvårdsregionen. Arbetet är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön.

Förutom patientutredningar ingår också ett arbete med att sprida kunskaper om arbetsmiljöns och miljöns påverkan på vår hälsa. Kliniken samverkar även med Avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Linköpings universitet. Vid Arbets- och miljömedicin finns också ett laboratorium som analyserar tekniska och biologiska prover.

Kliniken utreder misstänkta samband mellan yrkes- och miljöexponeringar och sjuklighet på individ- och gruppnivå.
Utredningarna kan då gälla bland annat exponeringar för:

-  kemikalier eller partiklar.
-  fysikaliska faktorer t.ex. vibrationer.
-  ergonomiska faktorer t.ex. felaktiga arbetsställningar.
-  psykosociala faktorer t.ex. stress, mobbning.

Uppdragsgivare är Region Östergötland, Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län, företag, fackliga organisationer, företagshälsovård, försäkringskassa och AMF.

All patientinformation finns på www.1177.se/ostergotland 
     

Adress:
Arbets- och miljömedicin
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon:
010-103 14 41, 010-103 14 42 (reception)

E-post:
amm@regionostergotland.se

Ingela Helmfrid lade den 22 november 2019 fram sin avhandling vid Linköpings universitet
[2019-12-10]
Åtgärder i arbetsmiljön för Ny kunskap om Säkrare personförflyttningar
[2019-06-28]
En regional rapport som baseras på svar från den nationella miljöhälsoenkäten 2015
[2018-01-18]