Region Östergötland

Arbetsmedicin

På Arbets- och miljömedicinska kliniken utreds sambandet mellan olika sjukdomsyttringar och arbets- eller omgivningsmiljö hos enskilda remitterade patienter. Alla patienter utreds alltid av en läkare, och i tillämpliga fall av en yrkeshygieniker, ergonom eller psykolog. Vid behov genomförs ytterligare medicinska utredningar som t.ex. lungfunktions-tester eller allergiutredning, och i sådana fall remitteras patienten till annan specialistläkare på Universitetssjukhuset eller hemortslasarettet.

Efter genomförd utredning informeras såväl patienten som inremitterande person genom ett utförligt skriftligt svar om resultaten. Vi besöker också patientens arbetsplats om det behövs för att bedöma exponeringsförhållanden och för att ge råd om hur man kan förbättra arbetsmiljön. En uppföljning från år 2000 visade att vid c:a 40 % av arbetsplatserna vidtog arbetsgivaren arbetsmiljöförbättrande åtgärder efter patientens besök hos Arbets- och miljömedicinska kliniken.

Arbets- och miljömedicinska kliniken tar om hand, utreder och ger information till patienter med sjukdomar/besvär som misstänks bero på kemiska, fysikaliska eller psykosociala faktorer i arbetet eller omgivningsmiljön. Kliniken förebygger därigenom också ytterligare fall av arbetsmiljörelaterad sjuklighet i arbetslivet genom information till andra arbetstagare. Vi ger råd om rehabilitering/omplacering. Våra utredningssvar ligger ofta som underlag för den vidare försäkringsmässiga bedömningen.

 

  

Tillbaka till Arbets- och miljömedicins startsida