Region Östergötland

Forskning om truckförare

Truckförare har ökad risk för nacksmärta

Truckförare som arbetar på lager löper en ökad risk för att drabbas av nackbesvär jämfört med tjänstemän redan efter 1-2 år. Så mycket som 49% av truckförarna rapportera att de haft smärta från nacken och 63% att de haft smärta från skuldran. En orsak till besvären är de ensidiga arbetsställningarna. Det visar en forskningsstudie som har genomförts av Arbets- och miljömedicin i Linköping, Region Östergötland i samverkan med forskare från Region Jönköping.

Trots att både smärta från både nacke och skuldra är vanligt förekommande bland truckförare så finns det inte så många tidigare studier som har fokuserat på hälsa, arbetsmiljö och ergonomiska faktorer bland truckförare. I Sverige räknar man med att 150 000 personer arbetar som truckförare och i Europa ca 6 miljoner.

Syftet med studien var att undersöka långvarig exponering för onaturliga nackpositioner bland truckförare som en riskfaktor för att utveckla nacksmärtor. Medarbetarna fick besvara frågeformulär om faktorer som rör hälsa, besvär, tidpunkt när besvären uppstod, arbetsförhållanden, arbetsställningar och anställningslängd. Forskargruppen arbetade i nära samarbete med personalavdelningen, fackliga företrädare för att kunna genomföra studien.

Resultatet visar på behovet av att förbättra både arbetsmiljön och konstruktionen av truckar. Från arbets- och miljömedicin rekommenderar vi som är läkare och ergonom att arbetsgivare uppmärksammar arbetsmiljön för truckförare. Vi behöver tillsammans hitta strategier för att förebygga arbetsorsakade besvär bland denna grupp av arbetstagare. Vi rekommenderar att du som arbetsgivare i samverkan med fackliga företrädare och medarbetare;

  • Utgår från arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet, genomför en arbetsplatsanalys och se över arbetsinnehåll för truckförare.
  • Diskutera om det finns möjligheter att få mer variation i arbetsuppgifterna genom exempelvis arbetsrotation.
  • Inventera vilka hjälpmedel som finns och om de används.
  • Se över hur trucken är utformad, går stolen att ställa in, används vidokamera på trucken?
  • Ha en dialog med de som tillverkar och upphandlar truckar, hur kan designen förbättras.
  • Erbjud arbetsmiljöutbildning för truckförare.
  • För expertkunskap anlita gärna företagshälsovården för att få stöd med kartläggning och arbetsmiljöåtgärder.

Forskargruppen arbetar nu vidare med nästa steg i forskningen. vi har mätt vilken rörelse som faktiskt sker i nacke och axlar bland truckförare under ett arbetspass. Metoden man mäter med kallas för inklinometri.  I denna studie studeras även kemiska ämnen i muskulaturen som kan framkalla smärta hos män med arbetsorsakad nack- skulder smärta. Under 2019 och 2020 pågår analyser av insamlat material.

Här kan du ta del av den vetenskapliga publikationen

U. Flodin, B. Rolander, H. Löfgren, B. Krapi,  F. Nyqvist, C. Wåhlin. Risk factors for neck pain among forklift truck operators: a retrospective cohort study. BMC Musculoskeletal Disorders 2018; 19: 44:

Välkommen att ta kontakt om du vill diskutera studien och truckförares arbetsmiljö med forskargruppen.

Kontaktinformation

Arbets- och miljömedicin i Linköping, Region Östergötland

Ulf Flodin, överläkare, docent: ulf.flodin@regionostergotland.se

Charlotte Wåhlin, arbetsmiljöforskare, ergonom: charlotte.wahlin@regionostergotland.se