Region Östergötland

Forskning och Utveckling (FoU)

    
På Arbets- och miljömedicin forskar vi kring hur arbets- och omgivningsmiljön påverkar hälsan. Vi använder metoder för att studera om och hur skador uppkommer såväl på cell- och organnivå som på individ och gruppnivå. Vi studerar också faktorer som minskar risken för miljöbetingade sjukdomar. De områden som vi forskar inom är förorenade områden, luftvägsbesvär, partiklar, friskfaktorer samt toxikoproteomik.


Förorenade områden

    
Inom vår verksamhet pågår flera studier av exponering och hälsoutfall bland befolkningar boende i förorenade områden. Både epidemiologiska, toxikologiska och experimentella studier ingår i arbetet. Studierna syftar till att kartlägga exponering och hälsorisker hos boende i förorenade områden, samt att förstå mekanismen bakom uppkomst av specifika sjukdomstillstånd och på sikt minska risken för insjuknande. 

Läs mer här
      

    
  
       

Luftvägsbesvär

   
I laboratoriet pågår flera forskningsprojekt kring luftföroreningar och luftvägsbesvär. I arbetet ingår såväl kliniska undersökningar som experimentella studier. Undersökningarna syftar till att tidigt kunna upptäcka inflammatoriska tillstånd i luftvägarna (innan mer allvarliga besvär uppträder) och att belysa hur och varför olika luftföroreningar ger upphov till luftvägsbesvär. 

Läs mer här
     

  

   

Partiklar

     
Luften vi andas innehåller små partiklar som kan vara en hälsorisk.
Vi analyserar partiklar från olika miljöer och mäter deras kemiska sammansättning såväl som deras oxidativa och inflammations-framkallande förmåga. Målsättningen är att kunna identifiera särskilt skadliga partiklar och belysa mekanismerna bakom deras hälsoeffekter.

Läs mer här
    

   
     

Friskfaktorer

  
I laboratoriet pågår studier av faktorer som minskar risken för miljöbetingade sjukdomar. Sådana "friskfaktorer" är till exempel olika vitaminer, fleromättade fettsyror, karotenoider och flavonoider och kroppens innehåll av friskfaktorer varierar beroende på kost- och levnadsvanor. Vi analyserar friskfaktorer i blodprover från exponerade individer och grupper, gärna i samarbete med andra intresserade.

Läs mer här
    


Toxikoproteomik
      

I detta projekt studerar vi hur proteiner påverkas av exponering för miljöfaktorer. Vi kartlägger proteinsammansättningen i olika kroppsvätskor (nässköljvätska, bronksköljvätska, saliv, serum och ryggmärgsvätska) och studerar proteinförändringar som uppträder vid exponering för miljöfaktorer eller vid miljöbetingade sjukdomstillstånd. Vi studerar också hur proteinuttrycken i odlade celler från människa påverkas vid exponering för miljöfaktorer.

Läs mer här
    

  
  
  


Publikationslistor