Region Östergötland

Miljömedicinska analyser

Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping

      
Vid laboratoriet analyseras flera olika hälsoskadliga föroreningar som kan finnas i den yttre miljön. Som exempel kan nämnas:

  • Tungmetaller och andra toxiska metaller
       
  • Luftföroreningar i form av flyktiga organiska kolväten (VOC), polycykliska aromatiska kolväten (PAH), markörer för dieselavgaser samt aldehyder, isocyanater och andra toxiska och/eller irritativa föreningar
           
  • Organiska miljögifter som exempelvis perfluorerade föreningar (PFOA och PFOS) eller plastkemikalien bisfenol A (BPA).
  • Luftburna partiklar med olika storlekar och ursprung kan samlas och sedan analyseras med avseende på såväl kemiskt innehåll, ytreaktiva- och inflammationsmedierande egenskaper och även karaktäriseras morfologisk med ljus- eller elektronmikroskop. 

Vissa miljögifter eller dess metaboliter analyseras även i biologiska prover som blod eller urin. Resultaten av miljögifthalts-analyser kan klargöra graden av exponering. För mer information om respektive analys se under ”Specialanalyser” respektive ”Arbetsmiljöanalyser”.

Förutom kemiska analyser används i forskningsprojekt också olika cellbaserade experimentella modeller för att få en bättre kunskap om enskilda föreningars eller olika blandningars toxiska effekter. För mer information se under ”Forskning och Utveckling”.  

     
                       

    
Kontaktperson: Bengt Ståhlbom, 1:e yrkeshygieniker, verksamhetschef
Tfn 010-103 14 45, e-post 
bengt.stahlbom@regionostergotland.se
 

     

Tillbaka till laboratoriets startsida