Region Östergötland

Nyhetsarkiv

Arbets- och miljömedicin i Linköping

 
Här hittar Du de nyheter som tidigare funnits i vår nyhetslist på startsidan.

2019

    
Ingen tydlig koppling mellan lokalproducerad mat och cancerrisk i glasbruksområde  

2018 


Seminarium om Regional miljöhälsorapport 2017

2017

     
Rapport om Glasriket 

2016
     

Nyhetsbrev Avisen - nr 1, 2016

Bok - Mobbning på jobbet

2015
    

Skapa god ergonomi inom tandvården

Enkätsvar kan bidra till en bättre miljö

2013

   
Regional barnmiljöhälsorapport 2013

2012

Mediarapportering om mobbning på arbetsplatsen

Presentation på Läkaresällskapets Riksstämma - Exponering och uppmätta halter av PCB och metaller bland boende i ett förorenat område

Presentation på Läkaresällskapets Riksstämma - Partikelinsamling med TEOM-instrument - en kostnadseffektiv metodik som möjliggör studier av toxiska egenskaper hos respirabla partiklar från svenska tätorter

Presentation på Läkaresällskapets Riksstämma - Luftvägsproblem, exponering och analys av nässköljvätska vid arbete med skärvätska

Presentation på Läkaresällskapets Riksstämma - Analys av persistenta organiska miljöföroreningar i lipoproteinfraktioner 

Informationsmöte om utförda studier i Gusumstrakten

Toxiska effekter hos partiklar i tätortsluft

2011

         
Luftföroreningar på arbetsplatsen ökar risken för astma

Effekter av endotoxin på humana immunförsvarsproteiner

Genmutation har betydelse för nedbrytning av fetter

Partiklar från dubbdäckskörning påverkar immunförsvaret

Hur påverkar miljön våra barns hälsa?

2010

 
Läkemedelsrester från sjukhus och avloppsreningsverk

Äntligen är solen här!

Telefonnummerbyte

Höga halter kolmonoxid vid arbete med fjärrvärmerör

2009

 
Presentation på Läkaresällskapets Riksstämma 2009

Presentation på Läkaresällskapets Riksstämma 2009

Presentation av regional miljöhälsorapport i Kalmar och Jönköping

Regional miljöhälsorapport 2009

Forskningsprojekt om skärvätskor i metallindustrin

Inflammationsframkallande effekter hos vägdamm

230-volts elolycka kan ge bestående nervskada

Näsblödning hos flamlödare vid exponering för vätefluorid

Arsenik i Lillesjön, Grimstorp, Nässjö kommun

Ny studie i glasbruksområde startar i höst

Hälsoeffekter och exponering i ett förorenat område

2008
  

Vi byter namn!

Föredrag på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Göteborg

Hälsoeffekter och exponering i ett förorenat område

Näsbesvär av ämne i skärvätska

"Inhaled Particles" - konferens i Sheffield, England

Besvär från övre luftvägarna i metallindustrin

Högtryckstvättar kan ge vibrationsskador

Läkemedel i miljön

Analys av läkemedelsrester i avloppsvatten

Nu pågår provtagning av fiskkonsumenter

Hälsoeffekter i ett förorenat område - en epidemiologisk enkätstudie

Buller och graviditet

Brandmän och cancerrisker

Höjt kompetenskrav på arbetsmiljöns läkare