Region Östergötland

Nätverket för aktivt lärande och utveckling om personförflyttningar (NALUP)

Arbets och miljömedicin i Linköping startar hösten 2021 Nätverket för Aktivt Lärande och Utveckling om Personförflyttningar (NALUP). 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till anställda som arbetar inom regional och kommunal hälso- och sjukvård samt anställda inom privat vård och omsorg. Vi välkomnar också medarbetare inom företagshälsovården som har arbetsmiljöuppdrag inom vård och omsorg. Ytterligare en målgrupp är ni som arbetar som lärare vid gymnasieskolor, vård och omsorgsprogrammen samt vid Universitet och högskolor inriktat till sjukvårdsprogrammen. 

Syfte

Syftet med att skapa ett lärande nätverk för säkra personförflyttningar är att vi ska kunna dela med oss av erfarenheter och kunskap som kan bidra till säkerhet för både medarbetare och vårdtagare/brukare vid olika förflyttningsmoment. Vi kommer att diskutera många olika frågor som hur lärande om förflyttningskunskap sker inom olika organisationer, när och hur sker riskbedömningar, vilka hjälpmedel kan användas, finns riktlinjer? Vi lyfter den forskning som finns inom området, vår egen forskning och även annan pågående forskning.

Anmälan

Vi tar emot interesseanmälningar för er som vill ingå i nätverket. Anmälningssidan finner du i på enflik i den vänstra spalten.  välkommen 

Första nätverksträffen

Första nätverksträffen ägde rum digitalt den 11 oktober 2021. Vid mötet presenterades forskningsområdet och deltagarna fick diskutera syftet med nätverket. Vi kan konstatera att det finns ett stort behov av att utbyta erfarenheter och att delge varandra kunskap.  

Nätverksledare

Nätverket leds av Charlotte Wåhlin, docent och ergonom samt Sebastian Buck, doktorand och ergonom. Via forskningsprojektet (PAWSS) har nätverksledarna samverkan med flera parter, bland annat fackliga organisationer, HR och arbetsgivare, Arbetsmiljöverket och SKR.

Forskningsprojektet Patient And Workers Safety Study (PAWSS)

Läs gärna mer om det pågående forskningsprojektet: www.regionostergotland.se/PAWSS

Bilden visar en vårdpersonal som lutar sig fram om pratar med en kvinna som sitter i rullstol.

Foto: Shutterstock.