Landstinget i Östergötland

Mag- tarmmedicinska kliniken

Information för vårdgivare
 

Mag- tarmmedicinska kliniken bedriver sjukvård som riktar sig mot mag- och tarmkanalen.

Här behandlas alla medicinska sjukdomar som finns från matstrupen hela vägen till ändtarmen samt sjukdomar i lever, gallvägar och bukspottskörteln. Detta inkluderar allt från inflammatoriska tarmsjukdomar och förstoppningsproblem till patienter som har buksmärtor och besvär med sura uppstötningar.

Magtarmmedicinska kliniken med totalt 65 medarbetare består av ett antal olika enheter som alla specialiserar sig inom olika delar av vården av patienter med sjukdomar i magtarmkanalen. 

 

Avdelning 18

Mag- tarmmedicinska avdelningen är en specialistavdelning som vårdar patienter med akuta och kroniska sjukdomar.

 

Bäckenfunktionsenheten

Bäckenfunktionsenheten (BFE) är en del av Magtarmmedicinska kliniken sedan 1 januari 2015. BFE är en multidisciplinär enhet som tar hand om patienter med komplexa funktionella rubbningar i magtarmkanalen samt funktionsproblem i bäckenbotten. Vid BFE arbetar gastroenterolog, fysioterapeut, undersköterska, psykolog och dietist. Behandlingen utformas individuellt med ett personcentrerat fokus. Vid behov diskuteras handläggningen av olika patientfall vid behandlingskonferensen Forum Pelvicum. Dessutom är BFE aktiv vid behandlingskonferens Forum Pelvicum Special där komplex bäckensmärta diskuteras.

Till Bäckenfunktionsenheten, Magtarmmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping skickas remisser angående:
- Fekal inkontinens
- IBS och buksmärta
- Förstoppning
- Tarmtömningssvårigheter
- Anorektal smärta

Alla patienter som remitteras till BFE ska ha genomgått basal utredning av eventuell bakomliggande organisk sjukdom t ex med koloskopi eller DT colon och medicinsk provtagning.

 

Dagvården

Mag- tarmmedicinska klinikens dagvårdsenhet tar hand om patienter som behöver vara på plats på kliniken för att få viss specifik vård eller behandling som till exempel infusioner (dropp) och injektioner av olika läkemedel.

 

Endoskopienheten

Endoskopienheten utför bland annat diagnostiska undersökningar som gastroskopier (inspektion av magsäcken, matstrupen eller tolvfingertarmen) och koloskopier (undersökning av tjocktarmen).

 

Mag- tarmmedicinska mottagningen

Mag- tarmmedicinska mottagningen utreder och behandlar sjukdomar i mag- tarmkanalen, levern och bukspottkörteln.

 

Patientinformation om kliniken finns på 1177.se

Flödesschema över hemsidans upplägg.