Landstinget i Östergötland

Införandeprojekt PDMS

 

Under 2017 upphandlades ett s.k. Patient Data Management System (PDMS). Valet av leverantör föll på Philips och deras produkt ICCA.

Syftet med att införa PDMS är att digitalisera och automatisera dokumentationen vid intensiv- och anestesivård. När IVA- och anestesijournalerna blir digitala kan flera goda effekter nås. Långsiktigt blir större datamängder tillgängliga vilket ger positiva effekter för vårdutvecklingen och forskningen. Patientsäkerheten ökar genom att dokumentationen blir bättre, mer överskådlig och mer detaljerad, vi. Genom automatiserad dokumentationen kan medarbetare ägna sig åt mer värdeskapande arbete.

Beställare är Stefan Franzén, centrumchef HMC.

Aktiviteter i projektet

Inom projektet pågår flera aktiviteter. Bl.a:

Tekniska förberedelser

Den medicintekniska utrustningen ska kopplas ihop med ICCA för att möjliggöra automatisk registrering av vitalparametrar och andra värden. Mjuk- och hårdvara ska installeras, ny utrustning installeras vid sängplatserna m.m.

Konfiguration av ICCA

Arbetet med konfigurationen driver en rad kliniska ställningstaganden. Svaren på hur vi ska sätta upp ICCA är inte givna. I arbetet behöver beslut fattas som inte är tekniska utan påverkar arbetssätt och rutiner. Ibland är det enklare frågor och ibland är det frågor som behöver lyftas till projektetets referensgrupp.

Projektet strävar efter att ha en enhetlig konfiguration på RÖ. Erfarenheter från andra implementeringar visar att förvaltningen blir långsiktigt svår om konfigurationen får spreta för mycket med många lokala anpassningar. Det kan också bli svårt för medarbetare som rör sig mellan avdelningar om varje avdelning har sin egen konfiguration.

Det praktiska arbetet med konfigurationen vid tangentbordet utförs av en grupp av medarbetare från avdelningarna som ingår i projektet.

Utveckling av integrationer

ICCA ska kunna kommunicera med vår övriga IT-miljöer, vårt journalsystem – Cosmic, labsystem, operationsplanering o.s.v. Integrationsarbetet kompliceras av att våra it-mijlöer är i förändring, system är under granskning och ska ev. bytas ut. Ett antal  integrationer kommer att slutföras i projektet, men arbetet med att utbyta information mellan system kommer att fortsätta även i förvaltningsfasen.

Tester

Tester kommer att pågå fram till driftstart. Syften med testerna:

  • Hitta avvikelser tidigt för att hinna få med rättningar i lösningen innan driftsättning.
  • Säkerställa att flöden mellan olika berörda applikationer fungerar som förväntat.
  • Kunskapsinhämtning för objektspecialister och superanvändare om hantering och möjligheter i ICCA.

Omfattning

Inom nuvarande införandeprojekt kommer ICCA att driftsättas på dessa kliniker:

  • Thorax-Kärlkliniken, planerad start vecka 40
  • Anestesi- och Intensivvårdskliniken ViN, stardatum ej beslutat
  • AnOpIva US, planerad start vecka 47
  • Brännskadecentrum, BRIVA , planerad start 48
  • Neurokirurgiska kliniken, planerad start vecla 49

 Det är dock känt för både projektledning och styrgrupp att det finns ett ännu bredare intresse för ICCA. I vilken form implementering ska ske på övriga avdelningar är inte beslutat.