Landstinget i Östergötland

Sårwebb

Sidan vars syfte är att vägleda och lära vårdpersonal hur man på ett korrekt sätt bedömer och handlägger vårdtagare med svårläkta bensår, trycksår och/eller risk för trycksår.

Bensår


Webbsidan är utarbetad på Kärnsjukhuset i Skövde men är här modifierad något för att vara tillämplig i Region Östergötland.

Ytterligare fördjupad information finns att hämta på Vårdprogram - Svårläkta sår.

Länk till kvalitetsregistret RiksSår,
Eva Törnvall, RiksSår kontaktperson

Har du svårt att hitta?  Använd vår webbkarta