Landstinget i Östergötland

Regionalt biobankscentrum sydöstra sjukvårdsregionen

 

  

Regionalt  Biobankscentrum är ett kompetens- och servicecentrum för alla verksamheter inom sydöstra sjukvårdsregionen berörda av biobankslagen.

Huvuduppgifterna är:

  • Ansvarig för sjukvårdsregionens del av Nationella Biobanksregistret (NBR)
  • Kontaktlänk mot Socialstyrelsen och Inspektionen för Vård och Omsorg
  • Kvalitetsarbete
  • Kunskapsförmedling till personal, biobanksansvariga och forskare
  • Information till patienter och allmänhet
  • Rådgivning och besvarande av frågor som rör upprättande av biobanksavtal, villkor och regelverk för tillgång till prov för forskning och klinisk prövning
  • Handlägga och besluta om avtal enligt multicenterprincipen som är etikgodkända av Etikprövningsmyndigheten
  • Sjukvårdsregionens representant i Biobank Sveriges beredningsgrupp.


Verksamhet
Regionalt biobankscentrum inrättades hösten 2004 av Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland som en gemensam resurs för sydöstra sjukvårdsregionen vars uppdrag och ekonomi regleras genom en regional överenskommelse. Organisatoriskt och lokalmässigt är verksamheten placerad vid Regionalt Cancercentrum sydöst i Linköping.

Regionalt biobankscentrum är ett serviceorgan för alla verksamheter inom sydöstra sjukvårdregionen berörda av biobankslagen, t.ex.  biobankssamordnarna i Jönköping och Kalmar, biobanksansvariga, patienter, allmänhet, sjukvårdspersonal, forskare och huvudmän. 

För samråd angående planering och styrning av verksamheten finns ett regionalt biobanksråd med två representanter per region och en representant för Hälsouniversitetet i Linköping

Visioner och värderingar
Regionalt biobankscentrum ska bidra till att allmänhet och användare får förtroende för hanteringen av biobanksfrågor samt att sjukvårdens och forskningens biobanksmaterial hanteras enligt gällande lagar och myndighetskrav på ett effektivt och verksamhetsstödjande sätt.  

Kontakta oss

Rbcsydostra@regionostergotland.se

Postadress:
Regionalt Biobankscentrum
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

Chef 
Gunilla Bergström
010–103 44 03


Biobankshandläggare
Camilla Andersson
010-103 96 30


Biobankshandläggare
Biobanksansvarig
  Biobank Östergötland 1 Camilla Hildesjö
010-103 20 21


IT-frågor, Nationella biobanksregistret
Nosrat Shahsavar