Landstinget i Östergötland

För biobanks- och verksamhetsansvariga

Nedanstående handledningar och instruktioner för sydöstra sjukvårdsregionen är ett stöd för verksamhetschef och biobanksansvarig angående vad som skall finnas dokumenterat.

För den som vill läsa mer hänvisas till regionernas gemensamma biobanksdokumentation som finns att hämta på www.biobanksverige.se

Handledning och checklista för verksamhetschef vid vårdenhet
Detta dokument presenterar en checklista för de aktiviteter en verksamhetschef vid vårdenhet är ansvarig för med utgångspunkt från biobankslagens krav.

Handledning - Befattningsbeskrivning för biobanksansvarig
Detta dokument är ett stöd till verksamhetschef/ 
biobanksansvarig för provsamling angående vad som skall finnas dokumenterat rörande biobankssansvariges uppdrag, ansvar och befogenheter. 

Handledning - Innehavare av provsamling, ansvar och befogenheter
En beskrivning av ansvar och befogenheter för provsamlingsansvarig och vad som skall finnas dokumenterat rörande provsamlingsansvariges uppdrag, ansvar och befogenheter i lokal instruktion.

Handledning - Kassering av prov
Rekommenderad handläggning för kassering av prov. Dokumentet innehåller exempel på hur instruktion för kassering av material sker kan utformas.

Handledning - Prissättning "Biobankstjänster"
En beskrivning av kostnader som kan beaktas vid en eventuell prissättning.

Instruktion - Biobank inrätta/ändra, starta provsamling
Beskrivning av principen för handläggning vid inrättande/ändring av biobank samt start av provsamling.

Instruktion - Biobanksansvarig - beslut om utlämnande
Detta dokument beskriver principer för utlämnande av prov och skall fungera som ett stöd till biobanksansvarig angående vilka villkor och förutsättningar som gäller samt vad det skall finnas dokumenterade rutiner för.

Instruktion - Tillgång till prov för forskning och klinisk prövning
En beskrivning av hur prov ur biobanker kan göras tillgängliga för forskning och kliniska prövningar och hur man handlägger dessa fall.

Instruktion - Beslutsoförmögna
Beskrivning av principen för handläggning av information och samtycke av tillfälligt beslutsoförmögna.

Kvalitetsdokument

 

Principer och avtalsmallar för forskning
(avser ej studier enligt
multicenterprincipen)

Avtalsmallar (L1, L2a1, L2a2, L2a3, L2b), föreskrifter och principdokument (K1), Biobanksguide (K7), Val av blankett (K2) och en webbaserad "dokumentväljare", gällande tillgång till provsamling och utlämnande av prov, finns att tillgå på Biobanksverige.se

 

Tillgång till prov vid studier enligt multicenterprincipen - nyinsamling av prov

Multicenterstudier är mycket vanligt förekommande i Sverige. På uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har en projektgrupp tagit fram riktlinjer för att förenkla avtalshanteringen vid multicenterstudier som omfattar nyinsamlade prov som utlämnas från sjukvårdhuvudmännens biobanker. Principen bygger på att hanteringen av avtal och beslut om utlämnande tas av ett Regionalt Biobankscentrum (RBC) där RBC-chefen har fullmakt för samtliga berörda regioner.

I Sydöstra sjukvårdsregionen infördes multicenterprincipen under våren 2008. E-biobanksansvarig i Jönköping är Jeanette Karlsmo, i Kalmar Cecilia Leitet och i Östergötland Gunilla Bergström.

För multicenterstudier där Etikprövningsmyndigheten godkänt studien, kan under förutsättning att prov nyinsamlas, lämnas ut som sekundär provsamling och de ingående regionerna inrättat e-biobank. Avtal om tillgång till prov tecknas av RBC sydöstra. Kontakta RBCchef Gunilla Bergström.

Mallar (N1a, N1b, N3a, N3b, N4) och instruktioner (M1, M3) avseende studier enligt multicenterprincipen finns tillgängliga på Biobanksverige.se

 

 

 

 

 

Kontakta oss:
RbcSydostra@regionostergotland.se

Chef
Gunilla Bergström 
Regionalt Biobankscentrum
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
Tfn: 010 – 103 44 03


Biobankshandläggare/
Biobanksansvarig
Camilla Hildesjö
Tfn: 010 - 103 20 21

Biobankshandläggare
Camilla Andersson
Tfn 010-103 96 30 

IT-frågor, Svenska biobanksregistret
Nosrat Shahsavar