Landstinget i Östergötland

För forskare

SciLifeLab har lanserat fem utlysningar kring COVID-19 pandemic research and preparedness, med stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Mer information finns på: https://www.scilifelab.se/covid-19/call-research-preparedness/.

NOW OPEN: Call for proposals – COVID-19 pandemic research and preparedness

SciLifeLab, with support from Knut and Alice Wallenberg Foundation, now seeks proposals within five calls on COVID-19 research:

1. Proposals from existing research areas (RAs) in the SciLifeLab-KAW COVID-19 program

2. Proposals from individual scientists with new contributions to the SciLifeLab-KAW COVID-19 research program

3. New KAW supported COVID-19 research program on vaccine effects

4. Laboratory preparedness for pandemics

5. Data-driven life science (DDLS) on COVID-19

Deadline: for Call 1-3 and Call 5 – January 15, 2021. For Call 4, January 31, 2021.

Who can apply? Open to all PIs at Swedish universities if nothing else is stated in the call text.

 

Maj 2018 Ny biobanksguide (K7) lanserad på Biobanksverige.se! 

Biobank Sverige har tillsammans med representanter från Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech, Uppsala Universitet, RBC Sydöstra sjukvårdsregion och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram en guide som beskriver biobanker i Sverige och hur humanbiologiska prov kan användas i forskning och klinisk prövning.

2017-01-25 Ny nationell administrativ granskningsrutin för tillgång till befintliga prov från flera biobanker - framtagen av Nationella Biobanksrådet
Vid studier, där tillgång önskas till befintliga biobanksprov från flera regioner, erbjuder Regionalt Biobankscentrum (RBC)/motsvarande organisation forskare och företag rådgivning och administrativ granskning av biobanksdelarna i "EPM-ansökan", "Forskningspersoninformation" och "Ansökan om tillgång till provsamling och personuppgift för forskning". Läs mera på Biobanksverige.se.

Välkomna att kontakta RBC-chef Gunilla Bergström eller biobankshandläggare/biobanksansvarig Biobank Östergötland Camilla Hildesjö.

 

Handledningar och instruktioner - sydöstra sjukvårdsregionen
Dessa handledningar och instruktioner ger råd och stöd för hur olika frågor hanteras. För den som vill läsa mer hänvisas till regionernas gemensamma biobanksdokumentation som finns att hämta på www.biobanksverige.se 

Handledning - innehavare av provsamling, ansvar och befogenheter
En beskrivning av ansvar och befogenheter för innehavare av provsamling och vad som skall finnas dokumenterat i lokal instruktion.

Handledning - Kassering av prov
Rekommenderad handläggning för kassering av prov. Dokumentet innehåller exempel på hur instruktion för kassering av material sker kan utformas.

Instruktion - Biobank, inrätta/ändra, starta provsamling
Beskrivning av principen för handläggning vid inrättande/ändring av biobank samt start av provsamling.

Instruktion - Biobanksansvarig - beslut om utlämnande
Detta dokument beskriver principer för utlämnade av prover och skall fungera som ett stöd till biobanksansvarig angående vilka villkor och förutsättningar som gäller samt vad det skall finnas dokumenterade rutiner för.

Instruktion - Tillgång till prov för forskning och klinisk prövning
En beskrivning av hur prover ur biobanker kan göras tillgängliga för forskning och kliniska prövningar och hur man handlägger dessa fall.

Checklista - inrätta/tillgång till provsamling
Detta dokument är en checklista för den som vill ansöka om att inrätta/få tillgång till provsamling samt vilka dokument som skall bifogas ansökan.

Tillgång till prov vid studier enligt multicenterprincipen - nyinsamling av prov 

Multicenterstudier är mycket vanligt förekommande i Sverige. På uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har en projektgrupp tagit fram riktlinjer för att förenkla avtalshanteringen vid multicenterstudier som omfattar nyinsamlade prov som utlämnas från sjukvårdhuvudmännens biobanker. Principen bygger på att hanteringen av avtal och beslut om utlämnande tas av ett Regionalt Biobankscentrum (RBC) där RBC-chefen har fullmakt för samtliga berörda regioner.

I Sydöstra sjukvårdsregionen infördes multicenterprincipen under våren 2008. E-biobanksansvarig i Jönköping är Jeanette Karlsmo, i Kalmar Cecilia Leitet och i Östergötland Gunilla Bergström.

För multicenterstudier där Etikrövningsmyndigheten godkänt studien, kan under förutsättning att prov nyinsamlas, lämnas ut som sekundär provsamling och de ingående regionerna inrättat e-biobank. Avtal om tillgång till prov tecknas av RBC sydöstra. Kontakta RBC-chef Gunilla Bergström.

Mallar (N1a) och instruktioner (M1, M3) avseende studier enligt multicenterprincipen finns tillgängliga på Biobanksverige.se

Principer och avtalsmallar för forskning (avser ej studier enligt multicenterprincipen)

Avtalsmallar (L1, L2a1, L2a2, L2a3), föreskrifter, principdokument (K1), Biobanksguide (K7), Val av blankett (K2) och en webbaserad "dokumentväljare", gällande tillgång till provsamling och utlämnande av prov, finns att tillgå på Biobanksverige.se.

 

 

 

Kontakta oss:
RbcSydostra@regionostergotland.se

Chef
Gunilla Bergström 
Regionalt Biobankscentrum
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
Tfn: 010 – 103 44 03

Biobankshandläggare/
Biobanksansvarig
Camilla Hildesjö
Tfn: 010 - 103 20 21

Biobankshandläggare
Camilla Andersson
Tfn: 010 - 103 96 30

IT-frågor, Svenska biobanksregistret
Nosrat Shahsavar