Landstinget i Östergötland

Smittskydd och vårdhygien

Smittskydd är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen. Vårt mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

Vårdhygien är en länsövergripande resurs för sjukhus, vårdcentraler, folktandvård och kommunal vård och omsorg. Vårt uppdrag är att förhindra smittspridning och att förebygga vårdrelaterade infektioner. Genom undervisning, rådgivning och konsultstöd stöder vi chefer, medarbetare och studenter att ge patienter/vårdtagare en god och säker vård 

 

 Nyheter och aktuellt                                         

[2019-09-02]
Fyra länder inom Europa tappar status som mässlingsfria
Det är Storbritanien, Grekland, Tjeckien och Albanien som enligt WHO inte längre kan räknas som mässlingsfria. Förra året hade Storbritanien 914 bekräftade fall av mässling, Albanien 1 466, Grekland 2 193 och Tjeckien cirka 200. Enligt WHO rapporterades nästan 90 000 fall av mässling i Europa under årets första sex månader. Under hela förra året konstaterades 84 000 fall. Det betonar rekommendationen att se över sitt mässlingsvaccinationsstatus inför resa i Europa.

[2019-09-02]
Influensadagen på Folkhälsomyndigheten 1/10. Målgruppen är bl.a. hälso- och sjukvårdspersonal.

[2019-09-02]
Kikhosta
Som en påminnelse om vikten av att förebygga att spädbarn insjuknar i kikhosta har FOHM idag publicerat en nyhet, att det även i år – liksom föregående fyra år – skett en tydlig säsongsökning av kikhosta i augusti. Rör sig dock inte om någon ökning av totala antalet fall bland spädbarn. Det finns regionala skillnader i förekomsten av kikhosta och den pågående säsongsökningen väntas kvarstå under hösten, i likhet med föregående år.

[2019-08-23]
Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers (Middle East respiratory syndrome)
I samband med hajj och tiden därefter ökar frågeställningar kring mers. Rekommendationerna är uppdaterade bl.a. avseende indikation för provtagning. Se dokument.

[2019-08-05]
Färre fall av heptatit B och C rapporteras i Sverige, läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida.

[2019-07-04]
Uppdaterade smittskyddsblad för hiv, syfilis, hepatit B och hepatit C
Patient- och läkarinformation för hiv samt patientinformation, hiv - med välinställd behandling finns att läsa på Smittskyddsläkarföreningens hemsida.

[2019-06-18]
Resultat från senaste mätningen av PPM-VRI i juni
Läs mer >>

[2019-06-14]
Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatiter i Sverige
Kunskapsunderlag framtaget av Folkhälsomyndigheten, läs mer

[2019-05-29]
Fint pris till BRIVA för arbete mot VRI
Priset var för bästa poster på hygiendagarna i Visby 2019.
Läs mer >>

[2019-05-20]
Stabilt läge för smittsamma sjukdomar under 2018, läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens sida

[2019-05-17]
Premiär för Utbrottsgrupp i Region Östergötland
I månadsskiftet april/maj drabbades GAVA US av ett utbrott av norovirus. GAVA vidtog tidigt korrekta åtgärder samt kontaktade Smittskydd och vårdhygien.
För första gången användes Utbrottsgrupp för att effektivt vidta relevanta åtgärder för att snabbt avgränsa och bekämpa utbrottet. Sammanfattningsvis kan man konstatera att utfallet är mycket lyckat. Tack vare det tidiga mötet med rätt personer lyftes problemet till en prioriterad nivå och viktiga beslut kunde fattas tidigt. Se Smittspridningsrapporten från utbrottet.

[2019-04-04]
Nyligen publicerad artikel om MRSA-utbrott på BKC
Sammanfattning >>

[2019-03-27]
Regeringen har nu beslutat att införa vaccination mot rotavirus i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn, från och med den 1 september 2019. Läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Nyhetsarkiv ->->->

Kontakt

 

Britt Åkerlind
Britt Åkerlind
Verksamhetschef,
Smittskydd och vårdhygien
tel. 010-103 73 21 

Postadress
Smittskydd och vårdhygien
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping
 

Besöksadress
Gasverksgränd 2