Region Östergötland

Anmälan till smittskyddsläkaren enligt smittskyddslagen (2004:168)

(ladda ner blankett)

Denna blankett skall användas vid anmälning av person som inte följer smittskyddslagen t.ex.

- avbrutit kontakt med behandlande läkare (4 kap, 4 §)
- brutit mot förhållningsregler (4 kap, 4 §)
- ej infunnit sig eller ej låter sig undersökas till beslutad provtagning (3 kap, 1 och 6 §)
- ej följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär smittrisk för andra (4 kap, 7 §)

samt

- till kontakt med smittad som behandlande läkare ej kunnat identifiera (3 kap, 5 §)

 1. OBS. Fullständig identitet.
 2. Adress och telefonnummer.
 3. Ange om diagnosen är säker (= prov taget).
 4. Ange om patienten fått besked om diagnosen.
 5. Orsak till anmälan t.ex.

  • ej kommit till avtalat återbesök (ange uppgjord tid)
  • misstänks ej vidtaga åtgärder i syfte att begränsa smittrisker
  • misstänks ha oskyddat sexkontakt
  • misstänks ej informera partner om smittsam sjukdom
  • misstänks dela sprutor vid iv-missbruk
 6. Ange under övriga upplysningar om

  • prov tagits/prov ej tagits
  • patienten informerats om provtagningsresultatet/patienten ej fått information om provtagningsresultatet
  • patienten fått behandling/patienten ej fått behandling
  • patienten fått förhållningsregler/patienten ej fått förhållningsregler - så att det framgår vad som återstår att göra

 

i övrigt ---

 1. Ange identitetsuppgifter så fullständigt som möjligt. Adress, telnr - både till bostad och arbetsplats.
 2. Om bristande identitetsuppgifter: Ange det Du vet: Födelsedata, ålder, kön - allt som kan vara av intresse och kan underlätta att identifiera personen, t.ex. yrke, smeknamn, utseende.
 3. Befarad smitta/sjukdom.
 4. Tidpunkt för sannolik smittoöverföring.
 5. Övriga upplysningar, t.ex. datum för kallelse/uteblivet besök, uppgifter om returnerade kallelsebrev (avsändningsdatum/adress).