Region Östergötland

Anmälan till smittskyddsläkare om byte av behandlande läkare

(ladda ner Blankett)

Denna blankett skall användas när patienter med allmänfarlig sjukdom remitteras till ny läkare enligt 3 kap 3 § smittskyddslagen (2004:168).

Denna blankett kan användas --

- som remiss från behandlande läkare till den läkare som skall överta behandlingsansvaret.
- som bekräftelse från den nya behandlande läkare till tidigare behandlande läkare.

  1. Ange alltid behandlande läkares namn i klartext, telnr och arbetsplats.
  2. Ange personuppgifter, namn och adress.
  3. Ange om diagnosen är säkerställd eller misstänks (= prov taget).
  4. Ange till vilken läkare remissen går.
  5. Önskad åtgärd, t.ex. "fortsatt uppföljning, "kontroll", "provtagning", "smittspårning" etc.
  6. Skicka blanketten så snart som möjligt.

Då provsvar föreligger är det lämpligt att delge den anmanande läkaren resultat av provtagningen om denne begärt detta.
Provsvar utlämnas i samförstånd med patienten och ej emot dennes önskan.

Skicka blanketten till den nye behandlande läkaren, som efter patientens besök sänder blanketten åter till remitterande läkare med intyget om övertagandet. Mottagande läkare sparar en kopia av den ifyllda blanketten i journalen. Mottagande läkare (som övertagit behandlingsansvaret) skickar en kopia också till smittskyddsläkaren.